en en

Komuniké z 9. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (15. marca 2011) sa uskutočnilo 9. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila auditovanú účtovnú závierku NBS k  31. 12. 2010.

NBS vykázala za rok 2010 stratu vo výške 515 173 tis. EUR (za rok 2009 vykázala zisk 70 588 tis. EUR). Banková rada rozhodla, že strata bude preúčtovaná na účet neuhradenej straty minulých rokov a bude krytá z budúcich ziskov NBS.

Hospodársky výsledok banky za rok 2010 bol negatívne ovplyvnený nerealizovanými stratami z ocenenia z dôvodu poklesu trhových cien finančných nástrojov v celkovej výške 673 530 tis. EUR (v roku 2009 strata 157 955 tis. EUR). Pokles trhových cien bol dôsledkom krízovej situácie na európskych finančných trhoch.

Hlavným zdrojom výnosov NBS v roku 2010 boli úrokové výnosy z dlhopisov vo výške 417 293 tis. EUR (366 694 tis. EUR za rok 2009) a úrokové výnosy z derivátov v sume 221 338 tis. EUR (239 866 tis. EUR za rok 2009).

NBS vykázala vo výsledkoch za rok 2010 prijatý podiel na čistom zisku ECB za rok 2009 vo výške 14 565 tis. EUR. Čistý príjem NBS z prerozdelenia menového príjmu Eurosystému za rok 2010 bol vo výške 6 192 tis. EUR (12 818 tis. EUR za rok 2009). Menové príjmy centrálnych bánk z plnenia úloh menovej politiky sa medzi jednotlivé centrálne banky rozdeľujú koncom každého finančného roka v pomere, ktorý zodpovedá ich splateným podielom na základnom imaní ECB v súlade s čl. 33.2 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. V súvislosti s úročením pohľadávky z prevodu devízových rezerv do ECB v celkovej hodnote 399 444 tis. EUR prijala NBS od ECB v roku 2010 úrok vo výške 3 442 tis. EUR (4 374 tis. EUR za rok 2009).

Čisté prevádzkové náklady NBS za rok 2010 predstavovali 57 005 tis. EUR, čo je na úrovni roku 2009 a čisté náklady na výrobu eurových bankoviek a mincí tvorili sumu 12 337 tis. EUR (3 651 tis. EUR v roku 2009).

Ročná účtovná závierka NBS bude spoločne so správami nezávislého audítora a správou o výsledku hospodárenia NBS za rok 2010 predložená Národnej rade Slovenskej republiky.

Ročná účtovná závierka NBS a správa nezávislého audítora bude publikovaná na internetovej stránke NBS a vo Výročnej správe NBS za rok 2010.

BR NBS schválila Správu o realizácii investičnej politiky v oblasti investičných rezerv za rok 2010.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o registri bankových úverov a záruk.

Opatrením sa ustanovujú podrobnosti o údajoch poskytovaných do registra bankových úverov a záruk bankami, pobočkami zahraničných bánk a Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky a o údajoch poskytovaných z registra bankových úverov a záruk bankám, pobočkám zahraničných bánk, Exportno-importnej banke Slovenskej republiky a klientom týchto inštitúcií.

Opatrenie nadobudne účinnosť 15. apríla 2011.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.