en en

Komuniké z 9. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (15. apríla 2014) sa uskutočnilo 9. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom predmetného opatrenia je v kontexte pomerne rozsiahlej novelizácie zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ku ktorej došlo na základe nadobudnutia účinnosti zákona č. 318/2013 Z. z., ustanoviť, konkretizovať a v kontexte vyššie spomínaných novelizačných zmien aktualizovať náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 novelizovaného zákona č. 650/2004 Z. z. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. mája 2014.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
Účelom predmetného opatrenia je v kontexte pomerne rozsiahlej novelizácie zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ku ktorej došlo na základe nadobudnutia účinnosti zákona č. 318/2013 Z. z., ustanoviť, konkretizovať a v kontexte vyššie spomínaných novelizačných zmien aktualizovať spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia, uvedených v § 23 ods. 1 novelizovaného zákona č. 650/2004 Z. z. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. mája 2014.

BR NBS schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2013.

BR NBS schválila Analýzu slovenského finančného sektora za rok 2013.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.