en en

Komuniké z 9. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (26. mája 2015) sa uskutočnilo 9. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, máj 2015, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2015, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS určila lokálne systémovo významné banky (O-SII). Do tejto skupiny patria: Československá obchodná banka, a.s., Poštová banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra banka, a.s. a Všeobecná úverová banka, a.s.

BR NBS tiež rozhodla o určení kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky (vankúš pre O-SII a vankúša na krytie systémového rizika) v nasledovnej výške:

vankúš pre O-SII vankúš na krytie systémového rizika
Československá obchodná banka, a.s. 2 %
Poštová banka, a.s. 2 %
Slovenská sporiteľňa, a.s. 2 % 1 %
Tatra banka, a.s. 1,5 % 1 %
Všeobecná úverová banka, a.s. 2 % 1 %

Vankúše pre O-SII a na krytie systémového rizika budú pre uvedené banky implementované postupne od 1. januára 2016, pričom svoju maximálnu výšku nadobudnú 1. januára 2018. Podrobnejšie informácie o týchto vankúšoch budú zverejnené v rozhodnutiach Národnej banky Slovenska a v Správe o finančnej stabilite k máju 2015.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.