en en

Komuniké zo 40. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (6. decembra 2011) sa uskutočnilo 40. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 2012. Na rok 2012 sa rozpočtuje prevádzková strata banky v objeme 56 mil. eur. Rozpočet investícií sa plánuje vo výške 12 mil. eur a rozpočet emisie obeživa v objeme 7 mil. eur.

BR NBS schválila realizáciu projektu Upgrade siete UNIVERZAL-Net. Predmetom realizácie uvedeného projektu je vykonať technologický upgrade siete UNIVERZAL-Net využívanej na prenos údajov medzi Národnou bankou Slovenska a bankami, resp. pobočkami zahraničných bánk na Slovensku.

BR NBS podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2012, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na webovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Opatrenie nahrádza existujúce opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. júna 2006 č. 1/2006 a zohľadňujú sa ním zmeny vyplývajúce zo zákona o bankách, z prijatia zákona o platobných službách ako aj z praxe pri vykonávaní dohľadu nad bankami a pobočkami zahraničných bank.

Opatrením sa zvýši transparentnosť pri informovaní klienta o cenovej politike bánk a pobočiek zahraničných bánk a zabezpečí sa predkladanie údajov bankami a pobočkami zahraničných bánk Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska na účely ich ďalšieho spracovania a publikovania na webovej stránke Národnej banky Slovenska. Tým by sa malo dosiahnuť posilnenie postavenia klientov bánk a pobočiek zahraničných bánk na finančnom trhu a ich ochrana.

Opatrenie nadobudne účinnosť 31. decembra 2011.

BR NBS schválila Plán hlavných úloh NBS na 1. polrok 2012.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.