en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu uvedenia do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici

I. cena a realizácia
Štefan Novotný

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
akad. soch. Michal Gavula

II. cena II. cena

III. cena
Mária Poldaufová

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila vo februári 2020 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu uvedenia do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici.

Do súťaže bolo predložených sedem výtvarných návrhov od siedmych autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v máji 2020. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol Ing. Peter Majer – výkonný riaditeľ Kremnickej banskej spoločnosti, s.r.o.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Štefana Novotného. Na averze vypĺňa celú plochu mincového poľa jediný motív technického zariadenia podzemnej vodnej elektrárne. V ľavej hornej časti je v kruhopise názov štátu Slovensko, pod ním v riadku letopočet storočného jubilea symetricky rozdelený štátnym znakom do vizuálno-kompozičnej jednotky. V plastickom riešení reverzu autor rozohráva striedanie reliéfnych priestorových plánov v súlade s reáliami unikátneho podzemného technického zariadenia. Zobrazuje ho v ponorenom priezore, ktorý je významovo dominantný. V dvoch menších priezoroch sú v náznakoch zobrazené banské interiéry a vo vyššom pláne náznak krajinského prvku a nadzemná časť banských objektov. Reliéfne rozohranie sa prejavuje v modelačnom striedaní jednotlivých typov písma. Umelecké vyznenie návrhu podporila široká stupnica reliéfneho rukopisu od prírodných detailov až po vecne presnú interpretáciu technologického zariadenia podzemnej elektrárne. Autorovi sa podarilo vystihnúť unikátny fakt realizácie technického diela v podzemných priestoroch areálu kremnických baní. V stvárnení averzu a reverzu preukázal zmysel pre výraznú kompozičnú súdržnosť reliéfneho obrazca.

Druhú cenu udelila komisia akad. soch. Michalovi Gavulovi. V kompozičnom riešení averzu použil autor veľký detail technického zariadenia podzemnej elektrárne, ktoré čiastočne prekrýva komplex nadzemných banských objektov. Reliéfny obrys oboch spojil ohraničujúcim rámovaním, ktoré vystupuje z hladkého plánu pozadia. Kompozíciu reverzu jednoznačne určuje päť kriviek, v ktorých sa strieda text v kruhopise, náznak rámovania meracieho zariadenia so škálou ciferníka s textom letopočtov a schematickým zachytením detailu strojového vybavenia elektrárne. Opakovaním kruhových úsečí docielil autor výrazný efekt celku kompozície reverzu.

Tretiu cenu získala Mária Poldaufová. Kompozíciu averzu rieši autorka ako skladbu troch námetových prvkov. Sústava strojného zariadenia podzemnej elektrárne tvorí popredie kompozície. Za ňou je znázornená nadzemná časť banských objektov. Stred mincového poľa rozdeľuje historická zvonica kremnického hradu. Kompozícia reverzu sa skladá z reliéfnej skladby detailného výseku strojového vybavenia podzemnej elektrárne. Komisia na návrhu ocenila fakt, že autorka do svojho výtvarného návrhu vkomponovala jednak zobrazenie vlastného technického zariadenia, vrátane nadzemných banských objektov a zároveň identifikovala konkrétnu lokalitu historického banského mesta prostredníctvom unikátnej architektonickej dominanty.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali aj Mgr. art. Peter Valach a Mgr. art. Martin Sabol.