en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 200. výročiu plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave

I. cena a realizácia
akad. soch. Zbyněk Fojtů

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

III. cena
Karol Ličko

III. cena III. cena

III. cena
Akad. soch. Imrich Svitana

 mce_href=  mce_href=

Národná banka Slovenska vyhlásila v marci 2017 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 200. výročiu plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave. Do súťaže bolo predložených deväť výtvarných prác od ôsmich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v máji 2017. Jej odbornými poradcami boli PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., zástupkyňa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Ing. Erich Píš, zástupca Slovenského technického múzea – Múzea dopravy v Bratislave.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh akad. soch. Zbyňka Fojtů, ktorému bola udelená prvá cena. Komisia hodnotila návrh ako najlepší pre vysokú výtvarnú i obsahovú úroveň averzu i reverzu. Na averze dal autor dôraz na detailné zobrazenie technickej schémy fungovania parného stroja. Na reverze je dobre zvolená dobová veduta Bratislavy a v jeho dolnej časti je z nadhľadu zobrazený parník Carolina. Návrh je mimoriadne kvalitný vzhľadom na veľmi dobré spojenie technického a historického pohľadu na zadanú tému.

Druhá cena nebola v súťaží udelená.

Tretiu cenu získal výtvarník Karol Ličko. Komisia ocenila výtvarnú i obsahovú kvalitu návrhu. Averz návrhu zachytáva širšiu vedutu Bratislavy z petržalského brehu s dobovým figurálnym motívom. Reverz zobrazuje prvý parník z vtáčej perspektívy

Ďalšia tretia cena bola udelená akad. soch. Imrichovi Svitanovi. Averzu jeho návrhu dominuje veduta Bratislavy s naznačením hladiny Dunaja. Reverzu dominuje verne zobrazený parník. Zaujímavým výtvarným prístupom je minimalistické stvárnenie námetu.

Ďalšiu cenu za vysokú kvalitu predloženého návrhu získal PhDr. Kliment Mitura.