en en

Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (30. 5. 2017) sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2017.

BR NBS rozhodla o určení kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky (O-SII). BR NBS rozhodla pre tieto inštitúcie o určení vankúša pre O-SII (kapitálového vankúša na zvýšenie ich odolnosti) a vankúša na krytie systémového rizika v nasledovnej výške:

vankúš pre O-SII

vankúš na krytie systémového rizika (maximálna výška)

Československá obchodná banka, a.s.

1 %

Poštová banka, a.s.

1 %

Slovenská sporiteľňa, a.s.

1 %

1 %

Tatra banka, a.s.

0,5 %

1 %

Všeobecná úverová banka, a.s.

1 %

1 %

Celková cielená výška vankúša pre O-SII a vankúša na krytie systémového rizika sa znížila o jeden percentuálny bod v porovnaní s rozhodnutím zo dňa 24. mája 2016. Rozhodnutie BR NBS nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2018. Podrobnejšie informácie o týchto vankúšoch budú zverejnené v rozhodnutiach Národnej banky Slovenska.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, máj 2017.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch.

Opatrením sa bližšie špecifikujú a rozlišujú ďalšie riziká okrem tých, ktoré sú uvedené priamo v zákone, ďalej sa upravujú podrobnosti o systéme riadenia rizík v doplnkových dôchodkových fondoch a upravuje sa meranie rizík, výpočet celkového rizika týkajúceho sa derivátov a rizika protistrany vyplývajúceho z derivátov uzavretých mimo regulovaného trhu.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júla 2017.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Boženy Slančíkovej Timravy.

Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je výtvarník Asamat Baltaev, DiS.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š.p. Termín emisie mince je september 2017.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.