en en

Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (16. februára 2016) sa uskutočnilo 5. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Správu o realizácii investičnej politiky v oblasti investičných rezerv za rok 2015.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Opatrením sa ustanovuje vymedzenie vlastných zdrojov, ktoré je doplnková dôchodková spoločnosť povinná dodržiavať, spôsob výpočtu sumy vlastných zdrojov ako aj spôsob preukazovania splnenia podmienky o primeranosti vlastných zdrojov Národnej banke Slovenska prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.