en en

Komuniké z 8. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (26. marca 2019) sa uskutočnilo 8. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, marec 2019, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS. Súčasťou mesačného bulletinu sú aj Správa o medzinárodnej ekonomike a Správa o ekonomike SR, ktoré budú zverejnené na internetovej stránke ako samostatné publikácie.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P1Q-2019 a schválila Stanovisko Bankovej rady NBS k Strednodobej predikcii P1Q-2019.

BR NBS schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2018, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Multilaterálne memorandum o porozumení, ktoré sa týka spolupráce v oblasti dohľadu a výmene informácií medzi príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov EHP a centrálnou bankou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, The Bank of England, vrátane jej orgánu regulácie, The Prudential Regulation Authority, a príslušným britským orgánom dohľadu, The Financial Conduct Authority.

BR NBS schválila Správu o realizácii investičnej politiky v oblasti investičných rezerv za rok 2018.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.