en en

Komuniké zo 43. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (23. novembra 2010) sa uskutočnilo 43. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona. Opatrenie ustanovuje obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania hlásení od 1. januára 2011.

Pri ohlasovaní skutočností, týkajúcich sa aktív a pasív vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí a vo vzťahu k cudzozemcom sa zmenila hodnota aktív a pasív, pri ktorej vzniká devízová ohlasovacia povinnosť zo 700 000 eur na 1 000 000 eur.

BR NBS podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2011, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.