en en

2010

Vestník NBS čiastka 44/2010 vydaná dňa 31. decembra 2010

Čiastka pre verejnosť – 17/2010, cena čiastky 1,94 eur /58,40 Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 27. decembra 2010 č. 13/2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky z 21. septembra 2010 o vydaní pamätných obehových euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny

Vestník NBS čiastka 42/2010 vydaná dňa 22. decembra 2010

Čiastka pre verejnosť – 16/2010, cena čiastky 4,71 eur /141,90 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. decembra 2010 č. 19/2010 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. novembra 2010 č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

Vestník NBS čiastka 39/2010 vydaná dňa 3. decembra 2010

Čiastka pre verejnosť – 15/2010, cena čiastky 1,94 eur /58,40 Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 23. novembra 2010 č. 12/2010 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2011

Vestník NBS čiastka 37/2010 vydaná dňa 18. novembra 2010

Čiastka pre verejnosť – 14/2010, cena čiastky 6,38 eur /192,20 Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. novembra 2010 č. 8/2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 9. novembra 2010 č. 9/2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 8/2008 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 9. novembra 2010 č. 10/2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 3/2010 o podmienkach účasti v TARGET2-SK

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 9. novembra 2010 č. 11/2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK

Oznamovacia časť

Výrok rozhodnutia o odobratí povolenia

Vestník NBS čiastka 35/2010 vydaná dňa 27. októbra 2010

Čiastka pre verejnosť – 13/2010, cena čiastky 4,71 eur /141,90 Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 19. októbra 2010 č. 7/2010 o obchodných podmienkach na vedenie bežných účtov v cudzej mene a na vykonávanie cezhraničných platobných operácií pre právnické osoby

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky z 21. septembra 2010 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka

Vestník NBS čiastka 33/2010 vydaná dňa 6. októbra 2010

Čiastka pre verejnosť – 12/2010, cena čiastky 6,38 eur /192,20 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. septembra 2010 č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. septembra 2010 č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. septembra 2010 č. 17/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti oznámenia o osobách s osobitným vzťahom k poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. septembra 2010 č. 18/2010 o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení

Vestník NBS čiastka 29/2010 vydaná dňa 10. septembra 2010

Čiastka pre verejnosť – 11/2010, cena čiastky: 4,16 € / 125,32 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. augusta 2010 č. 13/2010 o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. augusta 2010 č. 14/2010, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení opatrenia č. 5/2009

Oznamovacia časť

Oznámenie o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 18. mája 2010 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Poloniny

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zrušení povolenia na vydávanie elektronických peňazí

Vestník NBS čiastka 21/2010 vydaná dňa 18. júna 2010

Čiastka pre verejnosť – 10/2010, cena čiastky: 3,05 € / 91,90 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. júna 2010 č. 10/2010, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. júna 2010 č. 11/2010, ktorým sa ustanovujú metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. júna 2010 č. 12/2010, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 15. júna 2010 č. 6/2010, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2003 o povinných minimálnych rezervách bánk, pobočiek zahraničných bánk, stavebných sporiteľní a inštitúcií elektronických peňazí v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 19/2010 vydaná dňa 9. júna 2010

Čiastka pre verejnosť – 9/2010, cena čiastky: 2,50 € / 75,31 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. mája 2010 č. 9/2010 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Vestník NBS čiastka 17/2010 vydaná dňa 19. mája 2010

Čiastka pre verejnosť – 8/2010, cena čiastky: 6,93 € / 208,80 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 7/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 8/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 45 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 3. mája 2010 č. 3/2010 k tvorbe zásad odmeňovania v bankách podľa požiadaviek Výboru európskych orgánov dohľadu nad bankami

Oznámenie Národnej banky Slovenska z 20. apríla 2010, ktorým sa vydáva zoznam zlatých mincí, ktoré spĺňajú kritériá podľa § 67 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Vestník NBS čiastka 14/2010 vydaná dňa 23. apríla 2010

Čiastka pre verejnosť – 7/2010, cena čiastky: 1,94 € / 58,40 Sk

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 8. apríla 2010 č. 2/2010 k odvodu časti poistného podľa § 33 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia z 9. marca 2010 o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína

Vestník NBS čiastka 13/2010 vydaná dňa 30. marca 2010

Čiastka pre verejnosť – 6/2010, cena čiastky: 4,16 € / 125,32Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 23. marca 2010 č. 5/2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Výrok rozhodnutia o odobratí povolenia

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. marca 2010 č. 1/2010 Sylaby k okruhom tém osobitného finančného vzdelávania podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 600/2009 Z. z.

Vestník NBS čiastka 11/2010 vydaná dňa 17. marca 2010

Čiastka pre verejnosť – 5/2010, cena čiastky: 2,5 € / 75,31 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. marca 2010 č. 4/2010, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. marca 2010 č. 5/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme vnútornej kontroly a o činnosti útvaru vnútorného auditu poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska zo 16. februára 2010 č. 69/2010 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z.

Redakčné oznámenie

Vestník NBS čiastka 10/2010 vydaná dňa 11. marca 2010

Čiastka pre verejnosť – 4/2010, cena čiastky: 12,47 € / 375,70 Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z  2. marca 2010 č. 2/2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 3/2010 o podmienkach účasti v TARGET2-SK

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK

Vestník NBS čiastka 7/2010 vydaná dňa 26. februára 2010

Čiastka pre verejnosť – 3/2010, cena čiastky: 6,53 € / 196,70 Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 23. februára 2010 č. 1/2010 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. februára 2010 č. 1/2010 o určení priemernej výšky nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení

Vestník NBS čiastka 5/2010 vydaná dňa 23. februára 2010

Čiastka pre verejnosť – 2/2010, cena čiastky: 4,16 € / 124,30 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. februára 2010 č. 3/2010 o predkladaní hlásení poisťovňou z iného členského štátu na štatistické účely

Oznamovacia časť

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2009

Vestník NBS čiastka 3/2010 vydaná dňa 3. februára 2010

Čiastka pre verejnosť – 1/2010, cena čiastky: 2,04 € / 61,46 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2010 č. 1/2010 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2010 č. 2/2010 o obsahu, členení a spôsobe predkladania výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva

Oznamovacia časť

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 23. marca 2010 č. 5/2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Výrok rozhodnutia o odobratí povolenia

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. marca 2010 č. 1/2010 Sylaby k okruhom tém osobitného finančného vzdelávania podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 600/2009 Z. z.