en en

Príloha č. 7 rozhodnutia č. 4/1999

Príloha č. 7 k rozhodnutiu NBS č. 4/1999

V Z O R

PONUKA PREDAJA

Typ obchodu:

Dátum obchodu:

Kód emisie:

Kód predávajúceho:

Kód kupujúceho:

Počet poukážok (v ks):

Cena za poukážku (Sk):

Celková hodnota obchodu (Sk):

V……………………………………. dňa:………………

Odtlačok pečiatky a podpis oprávneného

zástupcu priameho účatníka