en en

Ako budú vyzerať nové eurové bankovky?

Európska centrálna banka (ECB) sa občanov Európy pýta na ich názor na navrhované témy nasledujúcej série eurových bankoviek.  Do prieskumu verejnej mienky je možné zapojiť sa do konca augusta 2023. Cieľom je, aby si k novým bankovkám mohli vytvoriť bližší vzťah Európania všetkých vekových a spoločenských skupín.  Do procesu navrhovania novej podoby eurových bankoviek bude zapojená verejnosť i odborníci. Následne Rada guvernérov prijme konečné rozhodnutie o novej téme a návrhu bankoviek.  

Témy budúcich bankoviek zaradené do užšieho výberu

V nasledujúcej časti je uvedených sedem tém, ktoré Rada guvernérov ECB zaradila do užšieho výberu.

Budúcnosť patrí vám
Každý z Európanov je nositeľom myšlienok a inovácií, ktoré budú formovať budúcnosť Európy. Vizuálne návrhy pre túto tému predstavujú nositeľov kolektívnej predstavivosti, prostredníctvom ktorej ľudia túto spoločnú budúcnosť vytvoria. Táto téma symbolizuje neobmedzený potenciál Európanov.

Európska kultúra
Bohaté kultúrne dedičstvo a dynamické kultúrne a kreatívne odvetvia Európy posilňujú európsku identitu a vytvárajú pocit spolupatričnosti. Kultúra podporuje spoločné hodnoty, inklúziu a dialóg v rámci Európy i celého sveta. Spája ľudí.

Európske hodnoty odrážajúce sa v prírode
Európa nie je len životný priestor, ale aj myšlienka. Európska únia nie je len organizácia, ale aj súbor hodnôt. Téma zdôrazňuje úlohu európskych hodnôt (ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a ľudské práva) ako stavebných kameňov Európy a prepája ich s našou úctou k prírode a ochranou životného prostredia.

Naša Európa a my
Vyrastáme ako jednotlivci, ale aj ako súčasť spoločenstva, prostredníctvom vzájomných vzťahov. Máme svoje vlastné príbehy a identitu, zároveň nás však spája to, že sme Európania. Táto téma evokuje slobodu, hodnoty a otvorenosť Európanov.

Rieky: vody života v Európe
Európske rieky prekračujú hranice. Navzájom nás spájajú a zbližujú nás s prírodou. Predstavujú príliv a odliv dynamického, neustále sa meniaceho kontinentu. Sú pre nás zdrojom života a pripomínajú nám hlboké korene nášho spoločného života, ktoré naopak musíme vyživovať my.

Ruky: spoločne budujeme Európu
Symbolika rúk je každému z nás známa, každý pár je však iný. Ruky vybudovali Európu, jej fyzickú infraštruktúru, kultúrne dedičstvo a úspechy. Ruky tvoria, tkajú, liečia, učia, spájajú a vedú. Ruky vypovedajú o práci, veku a vzťahoch, dedičstve, histórii a kultúre. Táto téma vyzdvihuje ruky, ktoré vybudovali Európu a každým dňom v tom pokračujú. 

Vtáky: slobodné, odolné a inšpiratívne
Vtáky nemajú žiadnu predstavu o štátnych hraniciach a sú symbolom slobodného pohybu. Ich hniezda nám pripomínajú našu vlastnú túžbu budovať miesta a spoločenstvá, ktoré tvoria a chránia budúcnosť. Zároveň nám pripomínajú, že o náš svetadiel sa delíme so všetkými živými tvormi, ktoré udržiavajú našu spoločnú existenciu.

V užšom zozname tém sa zohľadňujú návrhy multidisciplinárnej poradnej skupiny s členmi zo všetkých krajín eurozóny.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.