en en

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zverejnenie informácií podľa § 22 ods. 5 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona  č. 189/2023 Z. z.

 1. Oznámenie o protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenie“) prijíma v NBS zodpovedná osoba, ktorou je odbor interného auditu, a to:
  1. v listinnej podobe
   1. do podateľne NBS adresované zodpovednej osobe a označené slovami „Obmedzený prístup“,
   2. poštou na adresu Národná banka Slovenska, odbor interného auditu, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava a označené slovami „Obmedzený prístup“,

  2. v elektronickej podobe na e-mailovú adresu monitor@nbs.sk, ktorá je dostupná 24 hodín denne.

 2. Zodpovedná osoba potvrdí prijatie oznámenia, a to v listinnej alebo elektronickej podobe v závislosti od spôsobu doručenia oznámenia, do siedmich dní od jeho prijatia. NBS oznámi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia na odstránenie nedostatkov, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, oznamovateľovi do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo, ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia, a to v listinnej alebo elektronickej podobe, v závislosti od spôsobu doručenia oznámenia.

 3. Zodpovedná osoba pri preverovaní oznámenia vychádza z obsahu oznámenia bez ohľadu na osobu oznamovateľa a dotknutej osoby a je oprávnená vyžadovať od oznamovateľa spoluprácu pri preverovaní  oznámenia. Každý zamestnanec NBS je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo podaniu, či prevereniu oznámenia. Zodpovedná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby; to platí rovnako pre každého zamestnanca NBS, ktorý sa o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby dozvie. Oznámenie nesmie preverovať dotknutá osoba, ani jej podriadený zamestnanec. Z preverovania oznámenia je vylúčený aj zamestnanec NBS, ktorý sa zúčastnil na činnosti, ktorá je predmetom oznámenia.

 4. Oznamovateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere
  1. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
  2. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
  3. urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
  4. zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že
   • urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa § 10 ods. 8, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
   • urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
   • je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
   • je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.

 5. Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa alebo osoby podľa  § 1 ods. 4 písm. a) až e) zákona o ochrane oznamovateľov; tieto osoby sa nemôžu vzdať práva na ochranu pred postihom odvetným opatrením.

 6. Poradenstvo a konzultácie v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti poskytuje Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý poskytuje možnosť poradiť sa vo veciach týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti a o možnostiach ochrany oznamovateľa.

  Kontakt: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava

  Web: www.oznamovatelia.sk

 7. Na účely vedenia evidencie oznámení a preverovania oznámení je NBS oprávnená spracúvať osobné údaje najmä v rozsahu:
  1. titul, meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa,
  2. údaje o dotknutej osobe,
  3. údaje o osobách, ktoré boli prizvané na preverovanie oznámenia,
  4. údaje o osobách, ktoré sa na preverovaní oznámenia zúčastnili.

  S cieľom dodržať zásady spracúvania osobných údajov a zaistiť ich bezpečnosť sú v NBS prijaté technické a organizačné opatrenia.