en en

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Register finančných agentov a finančných poradcov Register finančných agentov a finančných poradcov Názory a stanoviskáNázory a stanoviská
Bližšie informácie k zákonu Bližšie informácie k zákonu Odborné skúškyOdborné skúšky
Osobitné finančné vzdelávanie Osobitné finančné vzdelávanie FormuláreFormuláre
Zákony, iné právne predpisy, správne predpisy a všeobecné usmernenia Zákony, iné právne predpisy, správne predpisy a všeobecné usmernenia Pravidlá všeobecného prospechu ( Pravidlá všeobecného prospechu („General good“ – finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo)
Informácie Informácie Štatistika – vykonané odborné skúšky a absolvované osobitné finančné vzdelávanieŠtatistika – vykonané odborné skúšky a absolvované osobitné finančné vzdelávanie

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo upravuje zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z. z.“), ktorý reguluje vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v nasledujúcich sektoroch:

 • poistenie alebo zaistenie
 • kapitálový trh
 • prijímanie vkladov
 • poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • starobné dôchodkové sporenie

Zákon č. 186/2009 Z. z. zavádza tieto kategórie osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie, resp. poskytujúcich finančné poradenstvo:

 • samostatný finančný agent
 • viazaný finančný agent
 • podriadený finančný agent
 • sprostredkovateľ doplnkového poistenia
 • finančný poradca
 • finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
 • finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
 • viazaný investičný agent

FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE

Finančné sprostredkovanie (§ 2) je vykonávanie najmenej jednej z týchto činností:

 1. predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie
  zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 2. poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 3. spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,
 4. spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje,
 5. poskytovanie informácií o jednej alebo o viacerých zmluvách o poskytnutí finančnej služby v súlade s kritériami, ktoré si klienti zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie porovnania jednotlivých produktov vrátane ceny a porovnania týchto produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak klient môže priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom webového sídla alebo iných médií.

V sektore kapitálového trhu je finančným sprostredkovaním

 1. poskytovanie investičnej služby, prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania a ich propagácia alebo
 2. poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a cenným papierom a majetkovým účastiam vo fondoch kolektívneho investovania.

V sektore poistenia alebo zaistenia je finančným sprostredkovaním aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi.

FINANČNÉ PORADENSTVO

Finančné poradenstvo (§ 3) je poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a osobných finančných plánov klientovi v súvislosti s jednou finančnou službou alebo viacerými finančnými službami vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet.

V sektore kapitálového trhu je finančným poradenstvom aj poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.

V sektore poistenia alebo zaistenia je finančným poradenstvom aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz poistného rizika.