en en

Analýza NBS o stave, fungovaní a budúcnosti druhého a tretieho piliera starobného dôchodkového sporenia (otázky a odpovede)

Analýza mapuje najvýznamnejšie legislatívne zmeny, ktoré mali veľký vplyv na fungovanie starobného dôchodkového sporenia či na výkonnosť fondov. Pozornosť venuje aj poplatkovej štruktúre dôchodkových fondov, ziskovosti správcovských spoločností, investíciám do slovenských aktív, ale sústredí sa aj na výplatnú fázu dôchodkového sporenia. Analýza prináša aj návrhy zmien do budúcnosti.

Na základe uznesenia NR SR č. 2239 z 26. novembra 2019 bola NBS požiadaná, aby pripravila analýzu druhého a tretieho piliera dôchodkového sporenia. Národná banka Slovenska preto v rámci pravidelnej Správy o stave a vývoji finančného trhu pripravila túto samostatnú kapitolu. O analýze bude už čoskoro rokovať NR SR, jej obsah chceme predstaviť aj verejnosti.

Analýza NBS o stave, fungovaní a budúcnosti druhého a tretieho piliera starobného dôchodkového sporenia (otázky a odpovede) Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2019 [prezentácia / .pdf, 355 kB]
Celú Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2019 si prečítate na stránkach NBS.


Otázky a odpovede: Druhý a tretí pilier dôchodkového sporenia

• Koľko peňazí je v doplnkovom dôchodkovom systéme?
Ku koncu minulého roka bolo na účtoch v dôchodkových správcovských spoločností 9.37 miliardy eur, čo predstavuje 10 % objemu slovenskej ekonomiky. V systéme bolo 1 564 152 sporiteľov čo je 57 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva Slovenska. Najväčší podiel na majetku dôchodkových fondov mali dlhopisové garantované dôchodkové fondy (najkonzervatívnejšia investičná možnosť) a ten podiel bol 72%.

• Je potrebné mať druhý a tretí pilier?
Určite áno. Slovensko, tak ako mnohé členské krajiny Európskej Únie čelia problému starnúcej populácie. Pri súčasnom trende hrozí, že v budúcnosti bude menej pracujúcich ľudí. Menej pracujúcich znamená menej peňazí pre štát. Menej peňazí v rozpočte, bez požičiavania si štátu na finančných trhoch, znamená menej peňazí na dôchodky v prvom pilieri.

Čím viac ľudí si počas časti ich života, kedy pracujú, bude mať možnosť sporiť v kapitalizačných pilieroch tým viac sa zlepšuje ich budúca finančná situácia keď budú starší a užívať si zaslúžený oddych.

• Dôchodkový systém na Slovensku funguje už 15 rokov, darí sa mu riešiť hore spomenutý problém?
Čiastočne áno, no systém ide citeľne pod svoje možnosti a nezhodnocuje úspory Slovákov v maximálnej možnej miere.

• Prečo je tomu tak?
Systém ako taký „podlieza“ svoj potenciál. Dôvodov je viacero. Prvým sú politické zásahy. Dôchodkovému systému – úlohou ktorého je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť systému a vyplácať dôchodky z ktorých sa dá žiť – neprospievajú pričasté politické zásahy. Pričasto sa menia pravidlá a mení sa nastavenie.

Druhým negatívnym javom sú neefektívne investičné stratégie dôchodkových správcovských spoločností. V porovnaní s inými krajinami v Európe, ale aj mimo nej, sú výsledky našich dôchodkových správcovských spoločností citeľne slabšie ako inde.

• Zarábajú nám DSS.ky peniaze, ak áno koľko?
Pre konzervatívnych investorov až tak nie. Priemerné zhodnotenie dosiahlo v sledovanom období 1,58 %, čo je ale bohužiaľ nižšie ako priemerná miera inflácie a tým sa Vaše úspory nezhodnocujú. K tomu si treba pripočítať aj poplatky, ktoré si DSS.ky účtujú, a ktoré tiež ukrajujú z nasporenej sumy.

Tí, ktorí investovali do indexových fondov dosiahli zhodnotenie 5,3 %. Pri akciových fondoch to sú 2 %, pri zmiešaných fondy 1,5 % a pri dlhopisových fondoch (najkonzervatívnejšia možnosť) to bolo 1,1%.

• Je možné to zlepšiť tak, aby mali Slováci na svojich sporiacich účtoch viac peňazí? Ak áno ako?
Áno, je to možné a dá sa to. Princípy, na ktorých treba postaviť reformu druhého a tretieho piliera sú nasledovné.

  • zmena počiatočných nastavení – to znamená automatický vstup do systému, voľba stratégia ako investovať a možnosť systém opustiť vo vybranom čase
  • zmena alokácie pre existujúcich sporiteľov – podporiť presun Slovákov smerom k zmysluplnému riziku, investuje sa na dlhý čas čo umožňuje kompenzovať krátkodobé straty.
  • zavedenie investičných benchmarkov – potrebujete ich na to, aby ste vedeli porovnávať či vám vami vybraná stratégia zarába peniaze a či DSS.ka investuje vaše úspory najlepšie ako sa dá.
  • zníženie poplatkov – súčasné nastavenie poplatkov je v porovnaní s porovnateľnými systémami inde vo svete ťažko obhájiteľné. Aktuálne sú poplatky pri aktívne a pasívne riadených fondoch rovnaké, to je potrebné zmeniť.
  • zohľadnenie životného cyklu – je potrebné v systéme automaticky nastaviť aj postupné znižovanie akciovej – viac riskantnejšej a zároveň aj ziskovejšej – zložky portfólia. Čím ste starší, tým nižší podiel rizika vo vašom portfóliu.

• Čo je teda želaný výsledok?
Ideálny svet neexistuje a netreba ho ani hľadať.

Politické riziko nie je možné z penzijných schém kompletne odstrániť. Vieme ho ale zmenšiť a pretransformovať. To čo potrebujeme je formou ústavného zákona posilniť dôchodkový systém tak aby sme minimalizovali negatívne dopady … bez tejto zmeny, ktorá je v prospech všetkých, sa vystavujeme riziku, že budú zlé výsledky pokračovať a sporitelia sa nedočkajú zmysluplných dôchodkov.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.