en en

Až 87% Rómov žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít je ohrozených chudobou

Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríl, kedy si pripomíname výročie vzniku medzinárodnej rómskej únie. Tá bola založená na kongrese v Opringtone pri Londýne v roku 1971. Podľa oficiálnych štatistíkzo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021predstavuje rómska národnostná menšina druhú najpočetnejšiu menšinu na Slovensku s podielom 2,9 %. Odhady z Atlasu rómskych komunít však hovoria o takmer trojnásobnom počte. Napriek jej početnosti a kultúrnemu bohatstvu, je často odsúvaná na okraj záujmu majority a čelí mnohým problémom.

Až 87 % Rómov žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK) je ohrozených chudobou. Vyplýva to z údajov prieskumu EÚ zameraného na príjem a životné podmienky EU-SILC za rok 2018, pričom najviac boli rizikom chudoby ohrozené deti do 16 rokov (91 %). Naopak najmenej boli ohrození seniori vo veku 60 a viac rokov (63 %).

Oproti roku 2016, kedy prieskum robila Európska agentúra pre základné ľudské práva (FRA) sa riziko chudoby v prostredí MRK výrazne nezmenilo. Kým k zlepšeniu došlo najmä u seniorov vo veku 60 a viac rokov, ktorých riziko chudoby kleslo o 23 p. b., tak  riziko chudoby mladých vo veku 16 – 24 rokov sa mierne zvýšilo o 1,2 p. b.

Graf 1 Riziko chudoby v prostredí MRK vo vybraných krajinách v rokoch 2018 a 2016

Až 87% Rómov žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít je ohrozených chudobou
Zdroj: EU-SILC v prostredí MRK 2018, Európska agnetúra pre základné ľudské práva – FRA 2016

Len 1,4 % ľudí z prostredia MRK netrpí nedostatkom základného vybavenia domácnosti alebo neschopnosťou sa vyrovnať s bežnými neočakávanými výdavkami. Závažnou materiálnou depriváciou, čo znamená neschopnosť dovoliť si 4 a viac položiek trpí až 58 % ľudí z prostredia MRK.

Kým dovolenka je luxusom, tak základné vybavenie domácností až tak nechýba. Najčastejšie si ľudia z prostredia MRK nemôžu dovoliť dovolenku mimo domu raz ročne a to až 96 % ľudí. Táto položka je najviac nedostupná aj pre všetkých obyvateľov Slovenska, z ktorých si ju nemôže dovoliť 40 % ľudí. Čeliť neočakávaným finančným výdavkom nedokáže 9 z 10 ľudí z prostredia MRK, čo je 3 krát viac ako priemer celého Slovenska.  Na treťom mieste v nedostupnosti položiek ľudí z prostredia MRK je automobil, ktorý si nemôže dovoliť 59 % ľudí. Najdostupnejšími sledovanými položkami sú farebná TV, telefón a automatická práčka.

Graf 2 Podiel obyvateľov, ktorí si nemôžu dovoliť konkrétnu položku

Až 87% Rómov žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít je ohrozených chudobou
Zdroj: Eurostat, EU-SILC v prostredí MRK 2018

Polovica ľudí z prostredia MRK na Slovensku dosiahne nižšie stredné vzdelanie a tretina vyššie stredné vzdelanie. Žiadne vzdelanie nezíska 6 % a základné 12 % ľudí z prostredia MRK. Vysokoškolské vzdelanie dosiahne iba 1% ľudí. Porovnateľná situácia je aj v Českej republike s mierne vyšším zastúpením nižšieho stredného vzdelania na úkor základného. Naopak v Maďarsku je výrazne vyššie zastúpenie ľudí bez vzdelania alebo len so základným vzdelaním na úkor nižšieho a vyššieho stredného vzdelania. 

Sociálne vylúčenie sa negatívne odzrkadľuje aj na zdravotných výsledkoch MRK[1]. Očakávaná dĺžka života pri narodení v prostredí MRK je skoro o 7 rokov nižšia ako u väčšinovej populácie. Znepokojivým ukazovateľom je aj miera dojčenskej úmrtnosti, ktorá je v prostredí MRK 2,5-násobne vyššia ako u väčšinovej populácie. Dôvodom okrem zlých životných podmienok môže byť aj horší prístup k zdravotnej starostlivosti z dôvodu  finančných a jazykových bariér ako aj nízkej informovanosti a diskriminácie.

Graf 3 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie ľudí z prostredia MRK

Až 87% Rómov žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít je ohrozených chudobou
Zdroj: Európska agnetúra pre základné ľudské práva – FRA 2016

Graf 4 Očakávaná dĺžka života a dojčenská úmrtnosť na Slovensku v roku 2015

Až 87% Rómov žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít je ohrozených chudobou
Zdroj: IFP

Riziko chudoby, materiálna deprivácia, vzdelanie a zdravie v prostredí marginalizovaných rómskych komunít  je aj jednou z výziev našej krajiny, ktorú identifikovala správa NBS Štrukturálne výzvy.


[1] IFP (2018), Inklúzia Rómov je potrebná aj v zdravotníctve, komentár Inštitútu finančnej politiky, december 2018.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.