en en

Bankový dohľad ECB odporúča obozretnú dividendovú politiku a oznamuje previerku variabilného odmeňovania

● Banky by mali pri vyplácaní dividend postupovať konzervatívne a zohľadňovať aktuálne náročné hospodárske a finančné podmienky.

● Banky, ktoré po uskutočnení komplexného hodnotenia v roku 2014 naďalej vykazujú nedostatok kapitálu, by nemali vyplácať dividendy.

● Banky musia pokračovať v posilňovaní svojho kapitálu, aby do roku 2019 splnili kapitálové požiadavky.

● Bankový dohľad ECB oznamuje previerku systému variabilného odmeňovania v jednotlivých bankách.

V zmysle svojho cieľa zvýšiť bezpečnosť a stabilitu bankového systému eurozóny dnes bankový dohľad ECB vydal bankám odporúčanie týkajúce sa politiky vyplácania dividend za finančný rok 2014. ECB taktiež banky informovala, že v najbližších mesiacoch dôkladne preverí ich systém variabilného odmeňovania.

Odporúčania týkajúce sa dividend nadväzujú na nedávne komplexné hodnotenie súvah najväčších bánk, ktorého cieľom bolo zvýšiť dôveru verejnosti v bankový sektor. Boli vydané v kontexte náročných makroekonomických a finančných podmienok, ktoré vyvíjajú tlak na ziskovosť bánk a ich schopnosť tvoriť kapitál.

Danièle Nouyová, predsedníčka Rady pre dohľad ECB, uviedla: „Banky by mali v rámci svojej dividendovej politiky vychádzať z konzervatívnych a obozretných predpokladov, aby boli aj po prípadnom vyplatení dividend schopné v plnej miere spĺňať aktuálne kapitálové požiadavky a pripraviť sa na plnenie náročnejších kapitálových štandardov.“

ECB písomne zaslala významným bankám konkrétne odporúčania týkajúce sa výplaty dividend v roku 2015 za finančný rok 2014. ECB okrem toho požiadala vnútroštátne orgány dohľadu o implementáciu týchto odporúčaní aj v prípade menej významných bánk, nad ktorými vykonávajú priamy dohľad.

V súlade s nariadením a smernicou o kapitálových požiadavkách (CRD IV) sú banky už teraz povinné udržiavať určitú výšku kapitálu. Zároveň musia pokračovať v prípravách na včasné a dôsledné uplatňovanie smernice CRD IV (s prihliadnutím na prípadné prechodné ustanovenia) od 1. januára 2019.

ECB preto uplatňuje postup založený na rizikách, v rámci ktorého rozlišuje tri kategórie bánk:

● Banky, ktoré už k 31. decembru 2014 spĺňajú kapitálové požiadavky a zároveň v plnej miere spĺňajú požiadavky na kapitálovú primeranosť platné od januára 2019, by mali k vyplácaniu dividend pristupovať konzervatívne, aby boli naďalej schopné plniť všetky požiadavky i v prípade zhoršenia hospodárskych a finančných podmienok.

● Banky, ktoré už k 31. decembru 2014 spĺňajú kapitálové požiadavky, no zatiaľ v plnej miere nespĺňajú požiadavky na kapitálovú primeranosť platné od januára 2019, by mali tiež dividendy vyplácať konzervatívne, avšak len do takej miery, aby mohli aj naďalej pokračovať v postupnom zvyšovaní kapitálu s cieľom zabezpečiť plný súlad s požiadavkami na kapitálovú primeranosť.

● Banky, ktoré po uskutočnení komplexného hodnotenia v roku 2014 naďalej vykazujú nedostatok kapitálu, alebo ktoré nespĺňajú príslušné kapitálové požiadavky, by zo zásady nemali vyplácať žiadne dividendy.

Banky, ktorých dividendová politika nie je v súlade s odporúčaniami ECB, musia poskytnúť doplňujúce informácie a podrobné zdôvodnenie. Okrem toho sú povinné predložiť ECB plán na dosiahnutie plného súladu s požiadavkami na kapitálovú primeranosť. Bankový dohľad ECB následne tieto informácie vyhodnotí a v prípade potreby prijme v rámci procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) individuálne rozhodnutia.

ECB taktiež informovala banky o tom, že uskutoční dôkladnú previerku ich politiky variabilného odmeňovania. V rámci previerky ECB zohľadní stav kapitálu jednotlivých bánk, keďže variabilné odmeňovanie by malo zodpovedať schopnosti banky udržiavať stabilnú kapitálovú základňu.

Kontaktnou osobou pre médiá je Uta Harnischfegerová, tel.: +49 69 1344 6321.

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu a jazykové služby, Odbor pre medzinárodné vzťahy s médiami
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Tel.: +49 69 1344 7455, E-mail: media@ecb.europa.eu
Internet: www.ecb.europa.eu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.