en en

Bankový dohľad ECB poskytuje dočasnú kapitálovú a operačnú úľavu v reakcii na koronavírus

  • Banky môžu v plnej miere využívať kapitálové a likviditné vankúše vrátane odporúčaní druhého piliera.
  • Banky pocítia úľavu vďaka úprave zloženia kapitálu v rámci požiadaviek druhého piliera.
  • ECB zváži flexibilný prístup pri zavádzaní opatrení dohľadu pre jednotlivé banky.

Európska centrálna banka (ECB) dnes oznámila rad opatrení, ktoré majú zabezpečiť schopnosť bánk spadajúcich pod jej priamy dohľad pokračovať v plnení svojej úlohy pri financovaní reálnej ekonomiky v prostredí rastúceho vplyvu šírenia koronavírusu (COVID-19) na hospodárstvo.

„Koronavírus predstavuje výrazný šok pre naše ekonomiky. Banky musia byť naďalej schopné poskytovať financovanie domácnostiam aj podnikom, ktoré čelia dočasným ťažkostiam. Cieľom dnes prijatých opatrení dohľadu je podporiť banky pri plnení ich úloh v hospodárstve a pri riešení prevádzkových problémov vrátane tlaku vyvíjaného na ich zamestnancov,“ povedal Andrea Enria, predseda Rady pre dohľad ECB.

Kapitálové a likviditné vankúše boli vytvorené na to, aby bankám pomohli prekonať náročné situácie, akou je aj tá súčasná. Európsky bankový sektor si tieto vankúše vytvoril vo výraznom objeme. ECB umožní bankám, aby dočasne fungovali s nižšími kapitálovými rezervami, než aké predpisujú odporúčania druhého piliera (Pillar 2 Guidance – P2G) a požiadavky týkajúce sa rezervy na zachovanie kapitálu (capital conservation buffer – CCB) a ukazovateľa krytia likvidity (liquidity coverage ratio – LCR). ECB predpokladá, že tieto dočasné opatrenia ešte podporí primerané uvoľnenie proticyklického kapitálového vankúša (countercyclical capital buffer – CCyB) zo strany vnútroštátnych makroprudenciálnych orgánov.

Bankám bude pri plnení požiadaviek druhého piliera (Pillar 2 Requirements – P2R) umožnené čiastočne využívať kapitálové nástroje, ktoré nespĺňajú požiadavky na vlastný kapitál Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1), ako napríklad nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2. Toto opatrenie malo pôvodne nadobudnúť účinnosť až v januári 2021 v rámci najnovšej revízie smernice o kapitálových požiadavkách (CRD V).

Prijaté opatrenia poskytnú bankám významnú kapitálovú úľavu s cieľom podporiť ekonomiku. Banky by mali pozitívny vplyv týchto opatrení využiť na podporu ekonomiky a nie na zvyšovanie vyplácaných dividend alebo variabilných zložiek odmeňovania.

ECB tiež vedie diskusie s bankami o individuálnych opatreniach, ako napríklad o úprave časových plánov, procesov a lehôt. ECB napríklad zváži zmenu termínu previerok na mieste a predĺženie lehôt na zavedenie nápravných opatrení vyplývajúcich zo zistení nedávnych previerok na mieste alebo previerok interných modelov, a to pri súčasnom zachovaní celkového prudenciálneho zdravia dohliadaných bánk. Všeobecné zásady ECB týkajúce sa postupu bánk v prípade problémových úverov v tomto smere ponúkajú orgánom dohľadu dostatočnú mieru flexibility na zohľadnenie okolností jednotlivých bánk. Jedným z možných opatrení bude aj predĺženie lehôt pri niektorých nekritických opatreniach dohľadu a žiadostiach o údaje. Pokiaľ ide o prevádzkový tlak vyvíjaný na banky, ECB podporuje rozhodnutie Európskeho orgánu pre bankovníctvo odložiť celoúnijný záťažový test EBA v roku 2020, pričom odloženie sa bude týkať všetkých bánk, ktoré majú záťažový test naplánovaný na rok 2020.

Banky by mali aj naďalej uplatňovať zdravé štandardy na poskytovanie úverov, dodržiavať primerané politiky identifikácie a krytia problémových expozícií a realizovať spoľahlivé plánovanie kapitálu a likvidity a odolné riadenie rizík.

Opatrenia prichádzajú v nadväznosti na list zaslaný 3. marca 2020 všetkým významným bankám, ktorý im pripomenul nutnosť zahrnúť riziko vzniku pandémie a príslušné riešenia do svojich núdzových stratégií. Banky boli vyzvané, aby prehodnotili svoje plány na zachovanie nepretržitej činnosti (business continuity) a zvážili, aké opatrenia by mohli prijať s cieľom zvýšiť svoju pripravenosť minimalizovať možné nepriaznivé vplyvy šírenia koronavírusu. Bankový dohľad ECB bude aj naďalej udržiavať s bankami kontakt, aby sa zabezpečil nepretržitý výkon ich kritických funkcií. Rada pre dohľad ECB monitoruje najnovší vývoj a v prípade potreby pristúpi k úprave týchto opatrení.

Kontaktná osoba pre médiá: uta.harnischfeger@ecb.europa.eu, tel.: +49 69 1344 6321.

Poznámky

  • Banky musia mať vo svojich súvahách na strane pasív vlastné zdroje v dostatočnej výške a kvalite, aby boli schopné absorbovať straty.
  • Európske bankové právo definuje tri prvky vlastných zdrojov. Vlastný kapitál Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) predstavuje vlastné zdroje najvyššej kvality a tvoria ho najmä akcie a nerozdelené zisky z predchádzajúcich rokov. Dodatočný kapitál Tier 1 (Additional Tier 1 – AT1) a kapitál Tier 2 môže zahŕňať vlastný kapitál alebo kapitálové nástroje klasifikované ako pasíva a je nižšej kvality.
  • Kapitál druhého piliera pozostáva z dvoch zložiek. Požiadavky druhého piliera (P2R) predstavujú kapitál určený na pokrytie rizík, ktoré sú podhodnotené alebo nie sú dostatočne kryté v rámci prvého piliera. Druhou zložkou sú odporúčania druhého piliera (P2G), ktoré bankám indikujú primeranú výšku kapitálu ako dostatočnú rezervu na prekonanie náročných situácií, predovšetkým na základe výsledkov záťažového testu v nepriaznivom scenári.
  • V súlade s novou smernicou o kapitálových požiadavkách (CRD V) môžu banky vo všeobecnosti splniť požiadavky druhého piliera použitím minimálne 56,25 % kapitálu CET1. Na splnenie zvyšných požiadaviek druhého piliera môžu použiť nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2. Tento predpis mal pôvodne nadobudnúť účinnosť v januári 2021 v rámci najnovšej revízie smernice CRD V.
  • Existujú aj kapitálové vankúše na zmiernenie špecifických rizík, ako napríklad rezerva na zachovanie kapitálu (capital conservation buffer – CCB) alebo proticyklický kapitálový vankúš (countercyclical capital buffer – CCyB), ktorého výšku stanovujú vnútroštátne makroprudenciálne orgány. Tieto kapitálové vankúše boli vytvorené na to, aby absorbovali straty v časoch zvýšenej záťaže.
  • Banky, ktorých kapitálový koeficient klesne pod úroveň požadovanej výšky kombinovanej rezervy (CCB, CCyB a vankúš na krytie systémového rizika), môžu v súlade s právom EÚ rozdeľovať iba prostriedky do výšky maximálne rozdeliteľnej sumy (maximum distributable amount – MDA).

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.