en en

Bankový dohľad ECB zverejnil priority na rok 2016

● Bankový dohľad ECB určil na rok 2016 päť kľúčových oblastí dohľadu.

● Priority vychádzajú z hodnotenia hlavných rizík, ktorým banky čelia.

● Jednotlivými rizikami sa budú zaoberať špecifické dohľadové iniciatívy.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila svoje priority v oblasti dohľadu nad významnými bankami v eurozóne na rok 2016. Päť určených kľúčových oblastí vychádza z hodnotenia hlavných rizík, ktorým banky v súčasnosti čelia. Najväčšie riziko súvisí s obchodnými modelmi a ziskovosťou bánk. Význam ďalších hlavných rizík sa v jednotlivých krajinách eurozóny líši.

„Začína sa druhý kompletný rok výkonu dohľadu nad bankami v eurozóne a my chceme hneď na začiatku ozrejmiť, ktorým smerom budeme v našej činnosti postupovať,“ uviedla predsedníčka Rady pre dohľad ECB Danièle Nouyová. „Priority dohľadu sú zásadným nástrojom, ktorý umožňuje koordinovať opatrenia dohľadu v jednotlivých bankách harmonizovaným a úmerným spôsobom, pričom zároveň pomáha zabezpečiť rovnocenné podmienky a podporovať hospodársky rast.“

Prioritami dohľadu na rok 2016 je nasledujúcich päť oblastí:

● riziko obchodného modelu a ziskovosti,

● kreditné riziko,

● kapitálová primeranosť,

● riadenie rizík a kvalita údajov,

● likvidita.

V rámci každej priority sa uskutoční viacero dohľadových iniciatív, pričom v niektorých prípadoch si plná implementácia môže vyžiadať viac ako rok. Na úrovni jednotlivých bánk môže byť potrebné postup dohľadu prispôsobiť špecifickým rizikovým profilom úverových inštitúcií.

Podrobnejší výklad priorít dohľadu na rok 2016 sa nachádza na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Kontaktnou osobou pre médiá je Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.