en en

Bankový dohľad ECB zverejňuje závery SREP 2016 a odporúčania o vyplácaní dividend a variabilnom odmeňovaní na rok 2017

● Závery SREP 2016 konštatujú celkovo stabilný dopyt po kapitálových zdrojoch v roku 2017; posuny na úrovni jednotlivých bánk pramenia zo zmien ich rizikových profilov.

● ECB v rámci SREP tiež stanovila kvalitatívne opatrenia v oblasti likvidity a podnikového riadenia.

● Odporúčania týkajúce sa vyplácania dividend a variabilného odmeňovania na rok 2017 vychádzajú z postoja v roku 2016.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila závery svojho druhého procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) v roku 2016. Celkový dopyt bánk podliehajúcich priamemu dohľadu po kapitálových zdrojoch na rok 2017 zostáva porovnateľný s rokom 2016: jeho priemer i medián sa pohybuje okolo 10 % vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1). CET1 predstavuje najkvalitnejší kapitál banky, zložený prevažne z kmeňových akcií, a je meradlom kapitálovej sily banky.

„Tento cyklus dohľadových hodnotení ukazuje, že naše banky sú vďaka európskemu bankovému dohľadu bezpečnejšie. Tento proces nám prostredníctvom jednotnej metodiky umožňuje adresovať jednotlivým bankám pod naším dohľadom špecifické kvantitatívne a kvalitatívne odporúčania a zároveň zaisťovať rovnaké podmienky v celej Európe,“ uviedla predsedníčka Rady pre dohľad Danièle Nouyová.

Popri kapitálových požiadavkách ECB v rámci procesu SREP stanovila i likviditné opatrenia. Týkajú sa bánk, ktoré sa podľa hodnotenia nadmerne spoliehajú na veľkoobchodné zdroje financovania, alebo vykazujú nedostatky v riadení rizík spojených so správou kolaterálu.

Likviditné opatrenia okrem iného od bánk vyžadujú zvýšiť pomer likviditného krytia nad rámec regulačného minima a v niektorých prípadoch stanovujú konkrétnu minimálnu výšku likvidných aktív. ECB tiež stanovila kvalitatívne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v podnikovom riadení.

Aktualizované odporúčania o vyplácaní dividend a zásadách odmeňovania

ECB okrem toho zverejnila aktualizované odporúčania o vyplácaní dividend a zásadách odmeňovania, ktoré majú byť prijaté v roku 2017 za finančný rok 2016. V oboch prípadoch zachováva svoj všeobecný postoj, berie však na vedomie zmenu regulačných predpisov, ktorá orgánu dohľadu ukladá povinnosť rozlišovať medzi rôznymi druhmi kapitálu druhého piliera, ktoré sú banky povinné držať.

Pri rozhodovaní o zásadách odmeňovania a vyplácania dividend ECB od bánk očakáva obozretný a predvídavý postoj, ktorý zaručí dodržanie všetkých príslušných kapitálových požiadaviek vrátane záverov SREP.

Metodická príručka SREP z roku 2016 a odporúčania o vyplácaní dividend a variabilnom odmeňovaní sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Kontaktné osoby pre médiá: Uta Harnischfeger, tel.: +49 69 1344 6321.

Poznámky:

● Dohľadové kapitálové požiadavky vychádzajú z individuálneho rizikového profilu každej banky.

● Prvý pilier predstavuje minimálny zákonom stanovený kapitál banky.

● Druhý pilier predstavuje kapitál, ktorý banke predpisuje orgán dohľadu v závislosti od jej rizikového profilu, riadenia rizík a kapitálového plánovania.

● V rámci SREP 2016 boli pracovníci dohľadu v prípade druhého kapitálového piliera prvýkrát povinní rozlišovať medzi požiadavkami a všeobecnými zásadami.

● Požiadavky na kapitál druhého piliera sú záväzné a ich nedodržanie môže mať pre banky priame právne následky.

● Hoci nedodržanie všeobecných zásad druhého piliera k právnym krokom automaticky nevedie, ECB od bánk napriek tomu očakáva ich plnenie.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.