en en

BREXIT Dôsledky odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie na slovenský finančný trh

Národná banka Slovenska (NBS) aktívne monitoruje situáciu na finančnom trhu v súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Upozorňujeme, že všetky subjekty finančného trhu so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré pôsobili na území Slovenskej republiky na základe slobody usadzovania (prostredníctvom pobočky) alebo voľného poskytovania služieb (cezhranične poskytovali svoje služby) nebudú môcť po rozhodnom termíne, vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky, ak nedôjde k dohode o vystúpení medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom o spôsobe odchodu, alebo k posunutiu dátumu brexitu. Na Spojené kráľovstvo sa tak prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy Únie.

V prípade tvrdého brexitu môžu subjekty finančného trhu s licenciou zo Spojeného kráľovstva vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky len za podmienky, že si v Slovenskej republike zriadia pobočku zahraničnej finančnej inštitúcie, dcérsku spoločnosť alebo si dcérsku spoločnosť založia na území iného členského štátu Európskej únie a zároveň sa notifikujú v súlade s princípom jednotnej licencie aj na územie Slovenskej republiky.

Orgán dohľadu Spojeného kráľovstva uverejnil na svojom webovom sídle informácie k tzv. režimu dočasného povolenia pre subjekty finančného trhu, ktoré voľne poskytujú svoje služby v Spojenom kráľovstve.

Národná banka Slovenska postupuje v súvislosti s tvrdým brexitom v súlade s odporúčaniami Európskych orgánov dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkového poistenie zamestnancov – EIOPA, Európsky orgán pre bankovníctvo – EBA a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy– ESMA), tak aby bolo zabezpečené neprerušené poskytovanie služieb pre klientov.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.