en en

CEBS, CESR a CEIOPS: SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O NAJNOVŠOM VÝVOJI V ÚČTOVNÍCTVE

Výbor európskych bankových dohľadov (CEBS), Výbor európskych regulačných orgánov pre cenné papiere (CESR) a Výbor orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a zamestnaneckými dôchodkovými fondmi (CEIOPS) dnes uverejnili spoločné vyhlásenie ohľadom najnovšieho vývoja v účtovníctve. Vyššie uvedené tri výbory berú na vedomie, že kompetenciu stanovenia, formálnej interpretácie noriem a uverejnenie všeobecnej interpretácie existujúcich noriem má IASB (Rada pre medzinárodné účtovné štandardy) a IFRIC (Výbor pre interpretáciu medzinárodných štandardov finančného výkazníctva). Európska Komisia má kompetenciu prijať tieto normy a ich interpretáciu tak ako sú uvedené v Článku 3 smernice IAS (medzinárodné účtovné štandardy). Tieto tri výbory taktiež zdôrazňujú dôležitosť náležitej a dôslednej aplikácie požiadaviek oceňovania a zverejňovania. Posledné udalosti na trhu naznačujú, že na posilnenie dôvery trhu sú potrebné relevantné a komplexné finančné informácie. Všetky tri výbory nedávno uverejnili svoje správy o účtovaní podľa reálnej hodnoty ako odpoveď na požiadavku stanovenú Ecofinom na svojich stránkach z októbra 2007. Odvtedy sa finančná kríza prehĺbila a predstavitelia EÚ a ministri financií prostredníctvom Výboru ECOFIN rýchlo reagovali, aby obnovili dôveryhodnosť a zabezpečili správne fungovanie finančného systému. 7. októbra 2008 Výbor Ecofin-u zdôraznil nevyhnutnosť vyhnúť sa akémukoľvek skresleniu postupov medzi americkými a Európskymi bankami kvôli rozdielom v účtovníckych smerniciach. Zobral na vedomie flexibilitu v aplikácii trhového precenenia na základe IFRS (Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva) tak ako sú uvedené v poslednej smernici IASB ( Rada pre medzinárodné účtovné štandardy).

Ecofin dôrazne odporučil, aby orgány dohľadu a audítori v EÚ okamžite túto novú smernicu používali. Uvažoval aj nad tým, že otázka reklasifikácie aktív musí byť rýchlo vyriešená. Za týmto účelom Ecofin vyzval IASB a FASB (Rada pre štandardy finančného účtovníctva) aby spolupracovali na tomto probléme a privítal pripravenosť Komisie čím skôr predložiť príslušné opatrenia. Ecofin očakáva, že tento problém bude vyriešený do konca októbra 2008 s cieľom implementácie k tretiemu štvrťroku a v súlade s príslušnými postupmi. Uvedené tri výbory vítajú bezodkladné kroky podniknuté zo strany IASB na vyriešenie vyššie uvedených otázok a veria, že preskúmanie požiadaviek ohľadom reklasifikácie a ďalšieho zverejnenia v IFRS (Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva) prispejú k zabezpečeniu obnovenia dôvery a zvýšenia transparentnosti na finančných trhoch. Uvedené tri výbory tiež privítajú novú smernicu Európskej komisie, ktorá bude promptne implementovať túto zmenu, aby mali Európski predkladatelia v tejto oblasti rovnaké možnosti a to ako v jednotlivých rezortoch tak aj u predkladateľov z iných jurisdikcií. Výbory podporujú cieľ dospieť ku globálnych účtovníckym štandardom a preto oceňujú riešenie , ktoré našla IASB k otázkam predloženým predstaviteľmi EÚ a inými predstaviteľmi ohľadom reklasifikácie a tak sa vyhnúť odčleneniu EÚ z normy IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie.

Uvedené tri výbory taktiež podporujú vyhlásenia IASB týkajúce sa nedávneho objasnenia účtovania podľa reálnej hodnoty hlavným účtovníkom US SEC Office (Americkej komisie pre burzy cenných papierov) a FASB a skutočnosti, že zostavovatelia noriem sa spoločne zaviazali ďalej spolupracovať v najbližšom období. Predkladatelia EÚ, audítori a iné zainteresované osoby by mali vziať na vedomie stanovisko IASB ohľadom vyššie uvedeného objasnenia SEC-FASB o účtovaní podľa reálnej hodnoty vydaného 2. októbra 2008, ktoré bolo taktiež potvrdené zo strany IASB v tlačovej správe zo dňa 14. októbra 2008.

Malo by sa upozorniť na to, že pracovníci IASB (International Accounting Standards Board – Rada pre medzinárodné účtovné štandardy) posúdili toto vysvetlenie a považujú ho za konzistentné s IAS 39 (International Accounting Standard 39 -Medzinárodný účtovný štandard 39). Tri výbory berú na vedomie a podporujú stanovisko, že objasnenie sa mimo iných otázok týka nasledovných tém: o Predpoklady interného riadenia. Použitie predbežných odhadov interného riadenia, ktoré zahŕňajú súčasné očakávania budúcich finančných tokov účastníka trhu a medzi ktoré patrí primeraná riziková prémia, je prijateľné, pokiaľ neexistuje aktívny trh pre cenný papier. o Použitie trhových cien (napr. brokerské ceny alebo informácia z oceňovacieho servisu) pri posudzovaní dostupnej kombinácie informácií vzhľadom na meranie trhovej hodnoty, avšak nie sú nevyhnutne určujúce, ak neexistuje aktívny trh pre cenný papier. o Výsledky nekontrolovaných transakcií nie sú pri meraní reálnej hodnoty rozhodujúce. Exekučný predaj, alebo nútený odpredaj pri likvidácii nie je kontrolovanou transakciou. Určiť, či v prípade konkrétnej transakcie ide o nútený odpredaj pri likvidácii, alebo exekučný predaj vyžaduje posúdenie. o Transakcie na neaktívnom trhu môžu ovplyvniť merania reálnej hodnoty, ktoré môžu byť vstupmi pri meraní reálnej hodnoty, ale pravdepodobne by neboli rozhodujúce. Určenie, či je trh aktívny, alebo nie, vyžaduje posúdenie. Spomínané tri výbory povzbudzujú predkladateľov a audítorov v nasledovaní stanoviska IASB (International Accounting Standards Board – Rada pre medzinárodné účtovné štandardy) bezodkladne po výzve Ecofin-u, ktorá odznela na jeho stretnutí 7. októbra 2008 .

Podľa tlačovej správy IASB (International Accounting Standards Board – Rada pre medzinárodné účtovné štandardy) dňa 14. októbra 2008, je skupina odborných poradcov v štádiu dokončenia svojej smernice. Finálna verzia dokumentu skupiny odborných poradcov bude obsahovať smernicu zo stanoviska americkej Rady pre štandardy finančného účtovníctva (US Financial Accounting Standards Board Staff) ohľadne stanovenia reálnej hodnoty finančného aktíva, keď je trh pre dané aktívum neaktívny. Smernica bola uverejnená 10. októbra 2008. Všetky tri výbory povzbudzujú IASB (International Accounting Standards Board – Rada pre medzinárodné účtovné štandardy) k čo najrýchlejšiemu dokončeniu tejto smernice týkajúcej sa dodatkov k medzinárodnému účtovnému štandardu IAS 39 a k medzinárodnému štandardu finančného výkazníctva IFRS 7, s cieľom pomôcť spoločnostiam a audítorom pri príprave budúcich predbežných finančných uzávierok a v tomto ohľade budú monitorovať nový vývoj. Navyše, menované výbory naliehajú, aby IASB a FASB urýchlene uverejnili spoločnú smernicu týkajúcu sa účtovných otázok vyplývajúcich z amerického Zákona o stabilizácii hospodárskej situácii v mimoriadnej situácii z roku 2008, na ktorú upozornili v tlačovej správe dňa 14. októbra 2008.

Všetky tri výbory ostávajú v stave pohotovosti, aby mohli prispieť k primeranej a konzistentnej aplikácii a k rozvoju merania a povinných náležitostí v rámci svojich príslušných oblastí zodpovednosti. Plánujú predovšetkým prispieť k riešeniu otázky možnosti reálnej hodnoty, poistenia a všetkých ďalších otázok ohľadne medzinárodného účtovného štandardu IAS 39 a medzinárodného štandardu finančného výkazníctva IFRS 7, v zmysle nájdenia vhodného riešenia vo verejnom záujme, berúc do úvahy náležitú úroveň transparentnosti, ako ju požaduje Európska komisia vo svojom stanovisku z 15. októbra 2008.

Výbory berú do úvahy pripravenosť komisie navrhnúť ďalšie dodatky k IAS 39 a IFRS 7 v súlade so všetkými možnými právnymi prostriedkami, ak to bude nevyhnutné, do konca októbra tohto roku. Okrem toho, výbory berú do úvahy, že komisia zvažuje, či bude nevyhnutná podrobná úvaha o účtovaní reálnej hodnoty, vrátane možných procyklických efektov.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.