en en

CEBS volí nového predsedu a podpredsedu a obnovuje svoju kanceláriu

Pani Kerstin af Jochnick, riaditeľka Finančného dohľadu pri švédskom Úrade pre finančný dohľad (Finansinspektionen) bola zvolená za predsedkyňu Výboru európskych bankových dohľadov (CEBS). Vystrieda pani Daniéle Nouy, generálnu tajomníčku Francúzskeho bankového výboru (Commission Bancaire), ktorá zastávala túto pozíciu od januára 2006 a skončilo jej dvojročné obdobie na mieste predsedkyne.
Pani af Jochnick, nová predsedkyňa CEBS vyslovila ocenenie celému Výboru a poďakovala pani Nouy za predsedníctvo CEBS a jej významný prínos pre prácu CEBS počas jeho prvých štyroch rokov.

Pani af Jochnick zastávala vedúce postavenie riaditeľky Finančného dohľadu vo Finansinspektionen od r. 1995. Pani af Jochnick má rozsiahle medzinárodné skúsenosti v bankovom dohľade. V súčasnosti je členkou Bazilejského výboru bankového dohľadu. Vykonávala úradné záležitosti ako členka Kancelárie CEBS a tiež ako predsedkyňa Expertnej skupiny pre kapitálové požiadavky. (EGCR). Pri svojom zvolení za predsedkyňu CEBS, pani af Jochnick poznamenala: „Je pre mňa veľkým privilégiom prevziať predsedníctvo CEBS. Bola som členkou CEBS od jeho začiatku. Počas prvých štyroch rokov CEBS-u predsedali dvaja významní členovia, obidvaja s obrovskou schopnosťou pre budovanie spolupráce a odovzdávanie výsledkov. Preberám túto zodpovednosť v čase, keď je prínos CEBS-u veľmi dôležitý pre vytvorenie jednotného Európskeho trhu pre finančné služby. Súčasný vývoj na finančných trhoch spolu s vyhodnotením Lamfalussyho procesu poukazuje na potrebu silnej konvergencie dohľadu v Európe. Teším sa vopred, že prevezmem túto náročnú úlohu. Práca CEBS-u počas nastávajúceho roka bude zväčša vybudovaná na platforme, ktorá bola už úspešne vytvorená. Výboru budeme odovzdávať odporúčania týkajúce sa mnohých dôležitých otázok, t.j. hybridných kapitálových nástrojov a hrubej angažovanosti. Naším hlavným zámerom bude vyvíjať zdravé štruktúry pre spoluprácu medzi domácimi a hostiteľskými orgánmi dohľadu a povzbudzovať kolegov z dohľadu na väčšie bankové skupiny, aby sa vytvorili účinné pracovné postupy. Aby sa dosiahla konvergencia na širšom základe, budeme pokračovať v pozitívnom dialógu s našimi sesterskými výbormi, CESR a CEIOPS v spoločných otázkach. Odporúčania CEBS a spolupráca budú vybudované na základe konštruktívneho dialógu s odvetviami ekonomiky. Bude mi veľkým potešením predsedať CEBS-u a pracovať spolu s naším sekretariátom pod vedením pána Andrea Enria, generálneho tajomníka.

P. Andrzej Reich, z poľského Úradu pre finančný dohľad (a až do konca roku 2007 riaditeľ Generálneho inšpektorátu bankového dohľadu Poľskej národnej banky, ktorá práve fúzovala s poľským FSA) prevzal funkciu podpredsedu CEBSu. Od roku 2006 bol členom výboru a členom niekoľkých expertných skupín, ako sú Konvergenčný výbor a Riadiaci výbor 3L3. Zároveň bol vymenovaný za predsedu novozaloženého Panelu pre hodnotenie. P. Reich nastúpil v novembri 2007 po p. Helmutovi Bauerovi, ktorý odišiel z nemeckého Úradu pre dohľad BaFIN a preto dstúpil z CEBSu.

V priebehu posledných mesiacov CEBS rozšíril svoju Kanceláriu a vymenoval dvoch nových členov: Dr. Thomasa HuertasaGiovanniho Carosia, aby zaujali voľné miesto po p. Bauerovi a obsadili novozriadenú pozíciu. Dr. Thomas Huertas, riaditeľ bankového sektora Úradu pre finančné služby vo Veľkej Británii. Je predsedom skupiny expertov CEBS pre kapitálové požiadavky a predtým bol predsedom Pracovnej skupiny pre konvergenciu. Predtým, než v r. 2004 vstúpil do FSA sa Dr. Huertas značnou mierou podieľal na otázkach regulácie a firemnej stratégie v Spojených štátoch ako aj v Európe. Má tiež početné praktické skúsenosti v oblasti bankovníctva a financií. P. Giovanni Carosio, zástupca generálneho riaditeľa centrálnej banky Talianska (Banca d´Italia), zastával niekoľko vyšších funkcií v oblasti bankového dohľadu. Reprezentuje centrálnu banku Talianska v niekoľkých medzinárodných výboroch a pracovných skupinách: je členom Bazilejského výboru pre bankový dohľad a predsedom Medzinárodnej sprostredkovateľskej skupiny výboru, členom Výboru Európskych bankových dohľadov a Finančného fóra stability. Ostatní členovia Kancelárie CEBSu sú p. Rudi Bonte z belgického Výboru pre bankovníctvo, financie a poisťovníctvo (CBFA) a Jukka Vesala, z fínskeho FSA (Rahoitustarkastus). Úlohou Kancelárie je pripraviť a prediskutovať záležitosti strategického významu a jednotlivé body agendy pre stretnutia CEBSu. Poskytuje tiež poradenstvo a pomáha predsedovi a výboru v rozpočtových a administratívnych záležitostiach. P. Arnoud Vossen, z Holandskej centrálnej banky – De Nederlandsche Bank, vstúpil do CEBSu ako zástupca generálneho sekretára. Dovtedy pracoval ako riaditeľ odboru v holandskej centrálnej banke. Bol zodpovedný za medzirezortné strategické otázky ako sú finančné zločiny, organizácia a riadenie, podávanie správ a účtovných výkazov na účely bankového dohľadu. P. Vossen bol predsedom expertnej skupiny ohľadne informácií vo finančnej oblasti. Okrem toho, je členom okrúhleho stola EU IFRS a Regulačného výboru EÚ pre účtovníctvo.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.