en en

CEBS zverejňuje materiál do diskusie ohľadom svojej technickej pomoci pri riadení rizika likvidity (druhá časť)

Výbor Európskych bankových dohľadov (CEBS) otvára dnes verejnú diskusiu ohľadom svojej pomoci pri riadení rizika likvidity: druhú časť svojej odpovede na výzvu o technickú pomoc č. 8 zo strany Európskej komisie. Materiál do diskusie stanovuje predbežné odporúčania CEBS-u ohľadom riadenia rizika likvidity úverovými inštitúciami a investičnými firmami a dohľadu nad rizikom likvidity finančných inštitúcií krajín EEA (Európskeho ekonomického priestoru).

Tieto návrhy sa všeobecne zhodujú s aktualizovanými Správnymi postupmi pre riadenie likvidity v bankových organizáciách, pre ktoré sa tiež dnes zverejňujú na diskusiu Bazilejským výborom bankového dohľadu (BCBS). Verejná diskusia je otvorená pre všetky zainteresované strany, vrátane dohliadaných inštitúcií a iných účastníkov trhu. Verejná diskusia začína dnes a bude trvať do 1. augusta 2008, paralelne s diskusiou BCBS.

Pokiaľ nebude inak uvedené, všetky pripomienky budú zverejnené na internetovej stránke CEBS-u. Svoje pripomienky posielajte na mailovú adresu cp19@c-ebs.org. Verejné pojednávanie sa uskutoční 4. júla 2008 v priestoroch CEBS-u, aby mali všetky zainteresované strany možnosť predložiť CEBS-u svoje pripomienky.

Viac informácií na internetovej stránke: http://www.c-ebs.org/press/20080617.htm

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.