en en

Centrálne banky ESCB vítajú zverejnenie celosvetového kódexu správania na devízových trhoch

Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) víta zverejnenie celosvetového kódexu správania na devízových trhoch (kódex) a s ním súvisiaceho materiálu o mechanizmoch jeho dodržiavania. Ide o významnú celosvetovú iniciatívu zameranú na podporu silného, čestného, likvidného, otvoreného a transparentného devízového trhu založeného na vysokých etických normách prospešných pre všetkých korporátnych účastníkov devízového trhu. Dobre fungujúce finančné trhy sú pre centrálne banky dôležité pri zabezpečovaní plynulej transmisie menovej politiky do reálnej ekonomiky, z čoho by v konečnom dôsledku mali mať prospech všetci občania.

Centrálne banky ESCB sú pevne odhodlané podporovať tento kódex a napomáhať jeho dodržiavanie v rámci svojich jurisdikcií, ktoré na globálnom devízovom trhu spolu zohrávajú významnú úlohu. V tomto smere sú preto ako účastníci devízového trhu odhodlané pri svojom pôsobení dodržiavať zásady kódexu a očakávajú, že týmto kódexom sa budú riadiť aj ich tradičné obchodné protistrany.

Centrálne banky ESCB taktiež vyzývajú účastníkov devízového trhu pôsobiacich v ich jurisdikciách, aby zosúladili používané postupy so zásadami tohto kódexu a aby svoje odhodlanie potvrdili pristúpením k Vyhláseniu o záväzku, ktoré je pripojené ku kódexu. Centrálne banky ESCB budú s potešením sledovať úpravu postupov v tomto zmysle.

Kontaktnou osobou pre médiá je Lena-Sophie Demuth, tel.: +49 69 1344 5423.

Poznámky:

  • ESCB zahŕňa ECB a národné centrálne banky (NCB) všetkých členských štátov EÚ bez ohľadu na to, či prijali euro alebo nie.
  • Celosvetový kódex správania na devízových trhoch a súvisiace materiály o mechanizme jeho dodržiavania sú na stránke www.globalfxc.org.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.