en en

Duálny peňažný obeh a výmena hotovosti po 1. januári 2009

Obdobie duálneho hotovostného peňažného obehu začne 1. januára 2009 a potrvá šestnásť kalendárnych dní vrátane dňa zavedenia eura. Počas tohto obdobia všetci podnikatelia, inštitúcie a štátne orgány budú prijímať platby v hotovosti v korunách aj eurách, avšak vydávať iba v eurách. Výnimkou budú iba prípady, kedy obe strany (vydávajúci i príjemca) súhlasia s vydaním preplatku aj inak.

Počas obdobia duálneho obehu môžu fyzické a právnické osoby (okrem bánk) odmietnuť prijatie korunových bankoviek a mincí len v nasledujúcich prípadoch:
– ide o pamätné mince,
– pri jednej platbe v hotovosti ide o viac ako 20 kusov mincí rovnakej nominálnej hodnoty alebo celkovo viac ako 30 kusov mincí rôznych nominálnych hodnôt,
– ide o poškodené bankovky a mince,
– ak súčet ich nominálnych hodnôt viac ako štvornásobne prevyšuje hodnotu vykonávanej platby.

Od 1. januára 2009 sú platnými zákonnými platidlami v Slovenskej republike eurové bankovky a mince. Všetky právnické aj fyzické osoby sú povinné prijímať pri peňažných platbách tieto zákonné platidlá prijať. Právnické a fyzické osoby, okrem bánk, môžu odmietnuť platbu eurovými mincami v prípade:
– ak ide o zberateľské eurové mince,
– ak počet eurových mincí pri jednej platbe presahuje 50 kusov.

Výmena korunových bankoviek a mincí bude možná v nasledujúcich obdobiach:
– v bankách: mince do 30.6.2009 a bankovky do 31.12.2009,
– v NBS: mince do 31.12.2013 a bankovky bez časového obmedzenia.

Do 19. januára 2009 nie je bezplatná výmena korunových bankoviek a mincí nijako obmedzená počtom či objemom vymieňanej hotovosti, od 20. januára 2009 môžu banky obmedziť bezplatnú výmenu na maximálne 100 kusov korunových bankoviek a korunových mincí.

Národná banka Slovenska a banky majú právo požadovať, aby výmena slovenských bankoviek a mincí, ktorých súhrnná hodnota presahuje 15 000 EUR, bola vopred písomne oznámená, najmenej jeden pracovný deň pred uskutočnením výmeny.

Národná banka Slovenska a banky majú právo požadovať, aby slovenské bankovky a mince predložené na výmenu za eurá boli roztriedené podľa ich nominálnych hodnôt.

Výmena necelých alebo inak poškodených korunových bankoviek a mincí sa odo dňa zavedenia eura uskutočňuje len za eurá a len do skončenia období ustanovených na výmenu. Náhradu za takéto bankovky a mince poskytuje NBS a banky, a to okrem prípadov ak:
– je podozrenie, že bankovky alebo mince sú falšované alebo pozmenené, že ich poškodením bol spáchaný trestný čin, alebo že pochádzajú z trestného činu,
– celistvá plocha bankovky nepresahuje polovicu pôvodnej plochy bankovky alebo ide o necelé mince,
– bankovky alebo mince sú zničené alebo stratené, poškodené za účelom ich znehodnotenia alebo nie sú identifikovateľné.

Opatrenia a postupy súvisiace s prípravou na zavedenie eura upravuje Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike (Generálny zákon): http://www.euromena.sk/Generalny_zakon_o_eure_a_komentar_a_vyhlasky/11216c


Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.