en en

ECB konštatuje dobrú úroveň riadenia úrokového rizika vo väčšine bánk v Európe

● ECB zverejnila výsledky dohľadovej analýzy, v ktorej použila rôzne hypotetické zmeny úrokových sadzieb.

● Vyššie úrokové sadzby by v prípade väčšiny bánk počas nasledujúcich troch rokov viedli k vyšším čistým úrokovým výnosom, no zároveň by mali za následok nižšiu ekonomickú hodnotu vlastného imania.

● Orgány dohľadu výsledky zohľadnia v rámci dohľadového dialógu s jednotlivými bankami.

Výsledky záťažového testu Európskej centrálnej banky (ECB) z roku 2017 ukázali, že vyššie úrokové sadzby by v prípade väčšiny bánk pod priamym dohľadom ECB počas nasledujúcich troch rokov viedli k vyšším čistým úrokovým výnosom, ale zároveň k nižšej ekonomickej hodnote vlastného imania. Táto dohľadová analýza umožňuje orgánu dohľadu lepšie porozumieť výsledkom rôznych hypotetických scenárov zmien úrokových sadzieb a získať o nich viac informácií.

ECB uskutočnila analýzu citlivosti zameranú na úrokové riziko v bankových knihách na základe údajov z konca roka 2016. Cieľom analýzy bankového dohľadu ECB bolo získať dodatočné informácie o citlivosti čistých úrokových výnosov a ekonomickej hodnoty vlastného imania bánk v ich bankových knihách na zmeny úrokových sadzieb.

Výsledky boli použité v rámci každoročného hodnotenia celkovej požadovanej výšky kapitálu bánk. Tá sa v prípade jednotlivých bánk môže vzhľadom na zistené riziká upraviť, no celková požadovaná výška kapitálu sa (za inak nezmenených okolností) v dôsledku analýzy citlivosti na úrokové riziko meniť nebude.

S cieľom zistiť, ako by sa v prostredí meniacich sa úrokových sadzieb vyvíjali projekcie ekonomickej hodnoty vlastného imania a čistých úrokových výnosov bánk, bankový dohľad ECB testoval šesť hypotetických úrokových šokov. Tieto šoky, ktoré vychádzajú zo scenárov stanovených Bazilejským výborom pre bankový dohľad, vyjadrujú zmeny výšky a tvaru úrokovej krivky. Šoky sú hypotetické a nie sú modelované ako projekcie vývoja úrokových mier v eurozóne.

Podľa výsledkov analýzy by hypotetické zvýšenie úrokových sadzieb o 200 bázických bodov celkovo viedlo k nárastu čistých úrokových výnosov o 4,1 % v roku 2017 a o 10,5 % do roku 2019, zatiaľ čo ekonomická hodnota vlastného imania by celkovo klesla o 2,7 %. Ak by sa však počítalo s úrokovými sadzbami na úrovni z konca roka 2016 a s absenciou úverového rastu, celkové čisté úrokové výnosy by zaznamenali pokles o 7,5 %. Tieto projekcie sú výrazne ovplyvnené predpokladmi bánk o správaní ich klientov. V rámci scenára zvyšujúcich sa úrokových sadzieb je napríklad zásadným predpokladom rastu čistých úrokových výnosov nehybnosť retailových vkladov.

ECB sa tiež zaujímala o behaviorálne modely, pomocou ktorých banky merajú a riadia úrokové riziko, ako aj o spôsob, akým banky vyhodnocujú súvisiace riziká. Vzhľadom na to, že správanie klientov je dôležitým faktorom úrokového rizika (najmä pokiaľ ide o vkladateľov), banky používajú behaviorálne modely v záujme presnejšieho merania a riadenia úrokového rizika. Analýza v tejto súvislosti ukázala, že depozitné modely vo väčšine prípadov vychádzajú výhradne z obdobia klesajúcich úrokových sadzieb, a preto môžu byť spojené s vysokým modelovým rizikom. Orgány dohľadu vďaka analýze získali aktuálne dôležité informácie o tom, ako inštitúcie, nad ktorými vykonávajú dohľad, tieto riziká riadia. Závery hodnotenia orgány dohľadu s jednotlivými bankami prediskutujú v rámci dohľadového dialógu.

Záťažový test zároveň priniesol informácie o tom, ako banky používajú úrokové deriváty na zabezpečenie rizikových expozícií a dosiahnutie cieľového profilu úrokového rizika, ako aj o rôznorodosti stratégií, ktoré banky prijímajú s cieľom zohľadniť budúce pohyby úrokových sadzieb. Tieto zistenia budú v relevantných prípadoch taktiež predmetom dialógu s jednotlivými bankami.

Kontaktnou osobou pre médiá je Uta Harnischfegerová, tel.: +49 69 1344 6321

Poznámky:

Zmeny úrokových sadzieb majú vplyv na výšku úrokových výnosov spojených s držbou finančného nástroja (napr. dlhopisu), ako aj na predajnú hodnotu samotného nástroja. Analýza citlivosti zameraná na úrokové riziko preto musí zohľadňovať obidva aspekty.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.