en en

ECB na ceste k harmonizácii štatistického vykazovania s cieľom znížiť zaťaženie bánk a zlepšiť analytiku

  • ECB pristúpila k ďalšiemu kroku v harmonizácii štatistického výkazníctva pre banky eurozóny, ktorý nasleduje po konzultáciách
  • Väčšina bánk sa domnieva, že prínosy prevažujú nad nákladmi
  • Harmonizovaný systém štatistického výkazníctva má znížiť vykazovaciu záťaž bánk a skvalitniť analýzy tvorcov politík

Európska centrálna banka (ECB) dnes pristúpila k ďalšiemu kroku v projekte na vytvorenie integrovaného vykazovacieho rámca (IReF). Cieľom tohto harmonizovaného systému štatistického výkazníctva je uľahčiť bankám vykazovanie štatistických údajov pre Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) a znížiť s tým spojenú záťaž, a to vďaka digitalizácii a najmodernejšej organizácii spracovania. Systém zároveň uľahčí tvorcom politík analyzovanie a porovnávanie údajov.

V nadväznosti na celoodvetvovú konzultáciu ECB začína dizajnovú fázu projektu, ktorý by mal byť spustený v roku 2027. Tento časový rámec umožní vykazovacím subjektom a ESCB vykonať potrebné technické kroky.

Rámec IReF zabezpečí jednotné chápanie štatistických pojmov a štandardizáciu informácií, ktoré sú komerčné banky povinné poskytovať centrálnym bankám. V rámci konzultácií mali banky posúdiť náklady a prínosy systému. Približne dve tretiny z nich sa domnievajú, že prínosy prevážia nad nákladmi.

Jedným z ďalších krokov projektu bude vypracovanie nariadenia ECB, ktoré by sa malo prijať v roku 2024. ESCB bude zároveň pokračovať v spolupráci s Európskym orgánom pre bankovníctvo, Európskou komisiou a Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií s cieľom harmonizovať vykazovanie všetkých údajov (štatistických, prudenciálnych aj údajov v oblasti riešenia krízových situácií), ktoré musia banky poskytovať európskym orgánom.

Kontaktná osoba pre médiá: philippe.rispal@ecb.europa.eu, tel.: +49 69 1344 5482.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.