en en

ECB odhaduje celkové poplatky za dohľad na rok 2017 na 425 mil. €

● V roku 2017 majú poplatky bánk za dohľad predstavovať 425 mil. €.

● Poplatky bánk nepodliehajúcich priamemu dohľadu ECB majú byť nižšie ako v roku 2016.

● Súčasťou poplatkov sú náklady ECB spojené s revíziou interných modelov.

Podľa odhadu ECB majú celkové náklady spojené s jej prudenciálnym dohľadom nad bankovým systémom v roku 2017 dosiahnuť 425 mil. €, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o približne 10 %. Poplatky účtované významným bankám tvoria približne 92 % celkových poplatkov; zostávajúcich 8 % uhradia menej významné banky.

Poplatky sú určené na financovanie rôznych činností, ktoré ECB stanovila za priority dohľadu na rok 2017. Ich nárast je prevažne spôsobený činnosťami v rámci cieleného hodnotenia interných modelov (targeted review of internal models – TRIM). TRIM je viacročný projekt, ktorý si vyžiada rozsiahle zdroje. Celková výška poplatkov odráža i nárast počtu zamestnancov ECB poverených bankovým dohľadom v roku 2017 na základe rozhodnutia Rady guvernérov o navýšení zdrojov v dôsledku rozsahu činností nevyhnutných na plnenie dohľadových úloh.

Vzhľadom na to, že dodatočné náklady v roku 2017 budú v prvom rade pochádzať z činností spojených s priamo dohliadanými bankami, zároveň dochádza k prerozdeleniu väčšej časti nákladov na horizontálne činnosti medzi tieto banky. V prípade nepriamo dohliadaných bánk sú tak poplatky v porovnaní s rokom 2016 nižšie.

Ku koncu roka 2016 predstavovali náklady ECB na výkon dohľadu 382,2 mil. €. V porovnaní s pôvodným odhadom na rok 2016 tak boli skutočné náklady nižšie a výsledkom bol prebytok vo výške 41,1 mil. €. V súlade s nariadením ECB o poplatkoch za dohľad bol vzniknutý prebytok v plnej miere započítaný voči odhadovaným poplatkom na rok 2017.

Poplatky jednotlivých bánk sa určujú na základe významnosti a rizikového profilu banky. Pri výpočte sa používajú faktory na výpočet poplatku oznamované všetkými dohliadanými bankami k referenčnému dátumu 31. decembra predchádzajúceho roka. Poplatok za dohľad sa stanovuje na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na jednotnom mechanizme dohľadu. Je súčtom minimálnej zložky poplatku pre všetky banky, ktorá predstavuje 10 % hradených nákladov, a pohyblivej zložky poplatku na rozdelenie zostávajúcich 90 % nákladov. V prípade najmenších významných bánk, ktorých celkové aktíva nedosahujú 10 mld. €, sa minimálna zložka poplatku redukuje na polovicu.

Platobné výmery budú jednotlivým bankám rozposlané v októbri 2017.

Kontaktná osoba pre médiá: Uta Harnischfeger, tel.: +49 69 1344 7416

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.