en en

ECB odporúča zmenu článku 22 svojho štatútu

● Rada guvernérov sa rozhodla odporučiť zmenu článku 22 štatútu.

● Zmena má Eurosystému poskytnúť právny základ na plnenie úlohy centrálnej emisnej banky v rámci navrhovanej revízie nariadenia EMIR.

● Zmena má Eurosystému umožniť plnenie mandátu, ktorým je výkon menovej politiky a zabezpečovanie stability eura.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala odporúčanie zmeniť článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. Článok 22 má po zmene znieť nasledovne: „ECB a národné centrálne banky môžu poskytnúť zariadenie a ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov a zúčtovacích systémov pre finančné nástroje v rámci Únie a voči iným krajinám.

ECB by vďaka tejto zmene získala jednoznačnú zákonnú právomoc v oblasti centrálneho zúčtovania, ktorá by Eurosystému umožnila vykonávať právomoci centrálnych emisných bánk navrhované v rámci revízie nariadenia o európskej trhovej infraštruktúre (European Market Infrastructure Regulation – EMIR) predkladanej Európskou komisiou.[1]

Medzi tieto právomoci patrí podstatne rozšírená úloha centrálnych emisných bánk v systéme dohľadu nad centrálnymi protistranami (central counterparties – CCP), najmä v súvislosti s uznávaním a dohľadom nad systémovo dôležitými CCP v tretích krajinách, prostredníctvom ktorých sa zúčtuje významný objem transakcií v eurách.

Navrhované zmeny rámca EMIR by Eurosystému umožnili pokračovať v plnení svojej úlohy centrálnej banky, ktorá zabezpečuje emisiu jednotnej meny. Zmeny by Eurosystému umožnili monitorovať a riadiť riziká spojené s centrálnym zúčtovaním, ktoré by mohli ovplyvniť výkon menovej politiky, fungovanie platobných systémov či stabilitu eura.

Odporúčanie prijať rozhodnutie, ktorým sa mení článok 22, bolo odoslané Európskemu parlamentu a Rade. Komisia k odporúčaniu vydá stanovisko.

Kontaktná osoba pre médiá: Lena-Sophie Demuth, tel.: +49 69 1344 5423.

Poznámky:

● Eurosystém tvorí ECB a národné centrálne banky 19 krajín eurozóny.


[1] COM(2017) 331 final (http://ec.europa.eu/finance/docs/law/170613-emir-proposal_en.pdf)

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.