en en

ECB otvára konzultáciu o harmonizácii pravidiel dohľadu pre banky, nad ktorými vykonávajú dohľad príslušné vnútroštátne orgány

● Cieľom ECB je harmonizácia určitých možností a právomocí dostupných v práve Únie v prípade bánk, nad ktorými vykonáva nepriamy dohľad, v záujme nastolenia rovnakých podmienok a obmedzenia nákladov bánk na zabezpečenie regulačného súladu.

● Návrh usmernenia a návrh odporúčania sa zverejňujú na verejnú konzultáciu.

● Konzultácia bude trvať oddnes do 5. januára 2017.

Európska centrálna banka (ECB) dnes otvára verejnú konzultáciu o návrhu usmernenia a odporúčania týkajúcich sa využívania možností a právomocí dostupných v práve Únie v prípade bánk, nad ktorými nevykonáva priamy dohľad (menej významných inštitúcií). Cieľom je harmonizácia dohľadu, ktorý vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány (national competent authorities – NCA) nad bankami v 19 krajinách patriacich do jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) a zabezpečiť tak rovnaké podmienky a hladké fungovanie bankového systému eurozóny ako celku.

ECB sa v roku 2015 rozhodla zharmonizovať uplatňovanie možností a právomocí v rámci priameho dohľadu nad 129 významnými inštitúciami. Na tento účel bolo začiatkom tohto roka prijaté nariadenie ECB, všeobecné zásady ECB týkajúce sa využívania možností a právomocí dostupných v práve Únie, dodatok k týmto všeobecným zásadám a postup ECB pri hodnotení akceptovateľnosti systémov inštitucionálneho zabezpečenia. Konsolidovaná verzia všeobecných zásad bola dnes zverejnená na internetovej stránke bankového dohľadu ECB. V nadväznosti na tento krok a v záujme harmonizácie postupov pre všetky banky sa ECB v rámci svojej zodpovednosti za monitorovanie systému rozhodla zharmonizovať využívanie možností a právomocí aj v prípade menej významných inštitúcií, a to formou usmernenia a odporúčania. Podrobnejšie informácie o zvolených právnych nástrojoch harmonizácie využívania možností a právomocí a ich povahe sú v dokumente s odpoveďami na najčastejšie otázky.

Návrh usmernenia stanovuje prístup príslušných vnútroštátnych orgánov k využívaniu siedmich možností a právomocí všeobecne uplatňovaných v prípade menej významných inštitúcií. V prípade týchto možností a právomocí je zo špecifických strategických dôvodov nevyhnutné zaviesť jednotný postup vo všetkých úverových inštitúciách v krajinách zapojených do SSM. Usmernenie bude po schválení Radou guvernérov právne záväzným predpisom. Cieľom navrhovaného odporúčania – právne nezáväzného aktu – je harmonizácia 43 možností a právomocí, ktoré sa neuplatňujú všeobecne a posudzujú sa individuálne. Zároveň príslušným vnútroštátnym orgánom poskytuje pokyny, ako vykonávať individuálne hodnotenie týchto možností a právomocí. Návrh odporúčania okrem toho zahŕňa osem možností a právomocí, v prípade ktorých sa vyžaduje spoločný postup špecifický pre menej významné inštitúcie.

Nekonzistentné uplatňovanie možností a právomocí v krajinách patriacich do SSM by mohlo potenciálne narušiť celkovú pevnosť rámca dohľadu a porovnateľnosť prudenciálnych požiadaviek medzi jednotlivými úverovými inštitúciami. Pre účastníkov trhu a širokú verejnosť by tak bolo komplikovanejšie hodnotiť stav úverových inštitúcií a ich súlad s regulačnými požiadavkami. Veľký počet takýchto ustanovení zároveň ešte viac komplikuje situáciu z pohľadu regulácie a bankám, najmä cezhranične pôsobiacim, zvyšuje náklady na zabezpečenie regulačného súladu. Okrem toho je tu potenciál regulačnej arbitráže.

Navrhovaný postup harmonizácie využívania možností a právomocí v prípade menej významných inštitúcií bol zvolený na základe dôkladnej analýzy s osobitným dôrazom na zásadu úmernosti, tzn. do akej miery môže byť na využívanie špecifických možností nevyhnutné odporúčanie špecifického postupu. V súlade s tým sa navrhuje, aby príslušné vnútroštátne orgány v prípadoch, keď sa na zabezpečenie spoľahlivosti dohľadu alebo zaistenie rovnocenných podmienok harmonizácia nepovažuje za nevyhnutnú, mali možnosť pri viacerých možnostiach a právomociach zaujať flexibilný prístup.

Konzultácia o predmetných dvoch dokumentoch bude trvať oddnes do 5. januára. Príslušné dokumenty (návrh usmernenia, návrh odporúčania, dôvodová správa a dokument s odpoveďami na najčastejšie otázky) sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

ECB v rámci tejto konzultácie usporiada verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 17. novembra 2016 v jej priestoroch vo Frankfurte nad Mohanom. Verejné vypočutie sa bude vysielať naživo ako webcast na stránke bankového dohľadu ECB. Na tejto stránke sú tiež k dispozícii informácie o registrácii účasti na vypočutí a spôsobe podávania pripomienok. Po skončení verejnej konzultácie ECB prijaté pripomienky zverejní spolu s ich vyhodnotením a odpoveďami.

Kontaktná osoba pre médiá: Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.