en en

ECB otvára konzultáciu o všeobecných zásadách previerok na mieste a hodnotenia interných modelov

● Previerky sú zásadným nástrojom bankového dohľadu.

● Návrh všeobecných zásad ECB týkajúcich sa previerok bol sprístupnený na verejnú konzultáciu.

● Konzultácia prebieha oddnes do 15. septembra 2017.

Európska centrálna banka (ECB) dnes otvára verejnú konzultáciu o návrhu všeobecných zásad previerok na mieste a hodnotenia interných modelov. Previerky sú zásadným nástrojom bankového dohľadu na celom svete. Účelom všeobecných zásad, ktoré boli vypracované v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, je priblížiť spôsob, akým bankový dohľad ECB vykonáva previerky, a zároveň preverovaným bankám poskytnúť užitočný referenčný materiál.

Účelom previerok bánk je vykonať hĺbkovú analýzu ich rôznych rizík, interných kontrolných systémov, obchodných modelov či systému podnikového riadenia. Previerky majú vopred určený rozsah a harmonogram a prebiehajú v priestoroch dotknutej banky, resp. súvisiaceho právneho subjektu. Previerky by mali byť intruzívne a zároveň dodržiavať zásadu úmernosti, pričom ich cieľom by malo byť získať podrobný prehľad o momentálnom stave banky vrátane výhľadovej analýzy. Všeobecné zásady obsahujú prehľad rámca vykonávania previerok, približujú ich jednotlivé fázy a stanovujú zásady, ktorými sa majú riadiť banky i tímy poverené výkonom previerok.

Konzultácia prebieha oddnes do 15. septembra 2017. Príslušné dokumenty – návrh všeobecných zásad spolu s odpoveďami na najčastejšie otázky – sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Na stránke sú uvedené i informácie o postupe predkladania pripomienok. Po skončení verejnej konzultácie ECB prijaté pripomienky zverejní spolu so súhrnným komentárom.

Kontaktná osoba pre médiá: Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.