en en

ECB otvára verejnú konzultáciu k zmenám rámca poplatkov za dohľad

● Konzultácia vytvára priestor na pripomienkovanie zmien nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad na základe podnetov prijatých v rámci prvej verejnej konzultácie v roku 2017.

● Výhody účinnejšieho a adekvátnejšieho postupu pocítia všetky banky.

● Najmenším nepriamo dohliadaným bankám sa poplatky znížia.

● Konzultácia trvá do 6. júna 2019.

Európska centrálna banka (ECB) dnes otvorila verejnú konzultáciu k navrhovaným zmenám nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad. Súčasťou konzultácie sú podnety prijaté počas prvej verejnej konzultácie k tejto téme uskutočnenej v roku 2017 a pripomienky príslušných vnútroštátnych orgánov. Verejná konzultácia prebieha do 6. júna 2019.

Navrhované zmeny sa týkajú najmä jednotlivých poplatkov, ktoré ECB účtuje dohliadaným bankám, a harmonogramu ich výberu. Najdôležitejšiu zmenu predstavuje určovanie poplatkov na základe skutočne vynaložených nákladov na dohľad a ich účtovanie na záver poplatkového cyklu. V porovnaní s terajším systémom, pri ktorom ECB poplatky odhaduje a účtuje v priebehu roka, to znamená zefektívnenie procesu.

Ďalším dôsledkom zmien bude zníženie minimálneho poplatku pre približne polovicu nepriamo dohliadaných bánk, predovšetkým najmenšie banky, ktoré výrazne zníži ich finančnú záťaž.

Zároveň dochádza k zjednodušeniu postupu výpočtu poplatkov a zníženiu administratívnej náročnosti z pohľadu bánk. Na základe navrhovaných zmien bude ECB pri výpočte poplatkov využívať údaje, ktoré už má k dispozícii, pre niektoré subjekty sa zjednoduší postup overovania výšky aktív, ktorá v konečnom dôsledku rozhoduje o výške poplatkov za dohľad, a platobné výmery budú k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Kontaktná osoba pre médiá: Susanne.PihsLang@ecb.europa.eu, tel.: +49 69 1344 3586.

Príloha:

Priebeh konzultácie:

ECB bude pripomienky prijaté počas konzultácie brať do úvahy pri vypracúvaní konečného znenia nariadenia určeného na schválenie. Súvisiace podklady sú k dispozícií na internetovej stránke bankového dohľadu ECB. Tvorí ich dokument k verejnej konzultácii, ktorého súčasťou je revidované nariadenie o poplatkoch za dohľad, konsolidované znenie právneho predpisu, odpovede na pripomienky prijaté počas verejnej konzultácie v roku 2017, odpovede na najčastejšie otázky a formulár na predkladanie pripomienok v rámci verejnej konzultácie.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.