en en

ECB otvára verejnú konzultáciu o návrhu nariadenia ECB o rámci jednotného mechanizmu dohľadu

 • Návrh nariadenia o rámci stanoví spôsob spolupráce ECB s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.
 • Finálna verzia nariadenia má byť zverejnená do 4. mája 2014.
 • ECB má v plnej miere prevziať svoje úlohy v oblasti dohľadu 4. novembra 2014.

Európska centrálna banka (ECB) dnes vydala návrh nariadenia ECB o rámci jednotného mechanizmu dohľadu (JMD) na verejnú konzultáciu. Návrh nariadenia o rámci kladie základy činnosti JMD po prevzatí jeho funkcie orgánu dohľadu nad bankami v eurozóne v novembri 2014. Verejná konzultácia sa začína dnes a bude trvať štyri týždne do 7. marca 2014.

Návrh nariadenia o rámci opisuje pravidlá a postupy týkajúce sa nasledujúcich otázok:

 • hodnotenie významnosti bánk s cieľom určiť, či podliehajú priamemu alebo nepriamemu dohľadu ECB,
 • dohľad ECB nad celým systémom,
 • spolupráca medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v záujme plynulého fungovania JMD,
 • jazykový režim rôznych procesov v JMD,
 • všeobecné zásady výkonu postupov dohľadu zo strany ECB,
 • postupy plnenia mikroprudenciálnych a makroprudenciálnych úloh JMD,
 • systém úzkej spolupráce s krajinami, ktorých menou nie je euro,
 • administratívne sankcie za porušenia príslušných právnych predpisov.

Na internetovej stránke ECB bol zverejnený konzultačný dokument, ktorý obsahuje návrh nariadenia o rámci, dôvodovú správu a otázky a odpovede.

ECB ku konzultačnému dokumentu tiež usporiada verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 19. februára 2014 v jej priestoroch vo Frankfurte nad Mohanom. Verejné vypočutie sa bude vysielať naživo na internete a jeho záznam zostane na stránke ECB. Informácie o registrácii účasti na vypočutí a spôsobe predkladania pripomienok ku konzultačnému dokumentu sa nachádzajú na internetovej stránke ECB v sekcii „Banking supervision“ (Bankový dohľad).

Po skončení verejnej konzultácie ECB zverejní prijaté pripomienky zainteresovaných strán spolu s vyhodnotením a súhrnom odpovedí. Rada pre dohľad následne pripraví nariadenie ECB o rámci JMD a predloží ho na schválenie Rade guvernérov. V zmysle požiadaviek nariadenia o zriadení JMD bude finálna verzia nariadenia ECB o rámci JMD zverejnená do 4. mája 2014.

Kontaktnou osobou pre médiá je Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.