en en

ECB oznamuje spôsob zverejnenia výsledkov komplexného hodnotenia bánk

  • Dnes bol oznámený spôsob zverejnenia konečných výsledkov v októbri tohto roka.

  • V konečných výsledkoch sa bude rozlišovať medzi nedostatkom kapitálu v rámci hodnotenia kvality aktív a nedostatkom kapitálu v rámci základného a nepriaznivého scenára záťažového testu.

  • Na rozdiel od podobných hodnotení v minulosti bude v rámci komunikácie výsledkov konzistentným spôsobom poskytnutých viac informácií, pokiaľ ide o stav súvah, kvalitu aktív a mieru dlhového financovania bánk v eurozóne.

  • ECB bude s jednotlivými bankami v rámci dohľadu viesť dialóg zameraný na preverenie konkrétnych skutočností a predbežných zistení.

Európska centrálna banka (ECB) dnes predstavila proces súčinnosti s bankami a oznamovania výsledkov prebiehajúceho komplexného hodnotenia 128 bánk. Vydala vzory výkazov vo formáte, v ktorom sa zistenia v druhej polovici októbra zverejnia. Okrem toho poskytla aktuálne informácie o stave hodnotenia kvality aktív a záťažového testu.

Komplexné hodnotenie predstavuje podrobnú analýzu súvah najväčších bánk, ktoré prebieha v rámci príprav ECB na prevzatie jej úloh v oblasti dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) v novembri 2014.

Viceprezident ECB Vítor Constâncio v tejto súvislosti uviedol: „Banky poznajú naše očakávania a sú vopred informované, aby sa na výsledok komplexného hodnotenia mohli pripraviť. Na korekciu bankových súvah už bolo vynaložené značné úsilie a je povzbudzujúce, že toto úsilie neustáva.“

Predsedníčka Rady pre dohľad Danièle Nouyová uviedla: „Popri dokončovaní tohto náročného a dôkladného hodnotenia sa intenzívne pripravujeme aj na plynulý proces zverejnenia jeho výsledkov. ECB v kontakte s bankami postupuje veľmi transparentne a jej cieľom je poskytnúť trhom a ostatným účastníkom čo najviac informácií o aktuálnom stave komplexného hodnotenia a o tom, ako bude vyzerať záver tohto procesu.“

ECB plánuje integrovať zistenia hodnotenia kvality aktív do záťažového testu („join-up/integrácia“), čo je prvok, ktorý v predchádzajúcich európskych záťažových testoch chýbal. Na základe výsledkov hodnotenia kvality aktív sa upraví východiskový bod záťažového testu. Metodika integrácie bude zverejnená v prvej polovici augusta. Na integrácii sa budú podieľať banky, ako aj centrálne vedený tím v rámci ECB. Pri posudzovaní vlastných údajov bánk a výsledkov ich interných modelov budú tímy pod vedením ECB tieto údaje konfrontovať so svojimi vlastnými výpočtami. Tento postup má zabezpečiť dôveryhodnosť komplexného hodnotenia a bude sa vzťahovať na hodnotenie kvality aktív, ako aj na záťažový test.

Výsledky komplexného hodnotenia budú zverejnené v druhej polovici októbra potom, ako ich schváli ECB. Banky budú o úplných a konečných výsledkoch informované len krátko pred ich sprístupnením trhom. Pred zverejnením konečných výsledkov ECB a príslušné vnútroštátne orgány predbežné zistenia prediskutujú s jednotlivými bankami v rámci takzvaného dohľadového dialógu s cieľom preveriť konkrétne údaje a skutočnosti a objasniť metodické otázky.

Výsledky komplexného hodnotenia budú zverejnené na základe štandardizovaných vzorov výkazov, ktoré budú obsahovať zistenia týkajúce sa jednotlivých bánk, ako aj súhrnnú správu o celkových výsledkoch hodnotenia všetkých 128 bánk. Výkazy z hodnotenia jednotlivých bánk budú obsahovať prehľad ich hlavných finančných ukazovateľov, podrobné výsledky hodnotenia kvality aktív a záťažového testu, ako aj ďalšie dôležité informácie, napríklad informácie o emisiách na kapitálových trhoch uskutočnených v roku 2014.

V novembri banky predložia mechanizmu SSM svoje kapitálové plány. Tieto plány následne posúdia spoločné dohliadacie tímy SSM, ktoré pozostávajú z pracovníkov ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu, a ich implementácia sa bude pozorne sledovať.

Kontaktnou osobou pre médiá je Uta Harnischfegerová, tel.: +49 69 1344 6321.

Publikácie:

Európska centrálna banka
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu a jazykové služby
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455
E-mail: info@ecb.europa.eu | Internet: http://www.ecb.europa.eu | Kontakt pre médiá

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.