en en

ECB predlžuje platnosť odporúčania nevyplácať dividendy do januára 2021 a spresňuje harmonogram obnovy kapitálových vankúšov

  • ECB žiada banky, aby nevyplácali dividendy ani neuskutočňovali spätné odkupy akcií do januára 2021.
  • ECB očakáva, že banky budú extrémne zdržanlivé v prípade variabilnej zložky odmeňovania, s cieľom zachovať kapitál v čase krízy.
  • ECB spresnila očakávané tempo, ktorým banky budú obnovovať kapitálové a likviditné pozície.

Európska centrálna banka (ECB) dnes predĺžila do 1. januára 2021 platnosť svojho odporúčania bankám týkajúceho sa vyplácania dividend a spätných odkupov akcií a zároveň banky požiadala, aby boli extrémne zdržanlivé, pokiaľ ide o variabilnú zložku odmeňovania. ECB tiež zdôraznila, že v snahe predísť procyklickému konaniu poskytne bankám dostatok času na doplnenie kapitálových a likviditných vankúšov.

Aktualizované odporúčanie týkajúce sa vyplácania dividend si zachováva dočasný a mimoriadny charakter a jeho cieľom je zabezpečiť schopnosť bánk absorbovať straty a ďalej podporovať ekonomiku v čase mimoriadne veľkej neistoty, ktorá bankám sťažuje presné predvídanie ich kapitálových pozícií. Ako naznačuje analýza zraniteľnosti, v prípade naplnenia závažného scenára by mohlo dôjsť k výraznému poklesu úrovne kapitálu v systéme.

V poslednom štvrťroku 2020 ECB preskúma, či je toto nastavenie naďalej opodstatnené, pričom zohľadní aktuálny stav ekonomického prostredia, stabilitu finančného systému a spoľahlivosť kapitálového plánovania. Po ustúpení neistoty, ktorá si vyžiadala prijatie tohto dočasného a mimoriadneho odporúčania, budú môcť banky s udržateľnými kapitálovými pozíciami zvážiť obnovenie vyplácania dividend. Bude sa to týkať aj bánk, na ktoré sa vzťahuje výnimka z kapitálovej úrovne požadovanej v rámci odporúčaní druhého piliera (Pillar 2 Guidance – P2G). Podmienkou bude, aby očakávaný vývoj kapitálovej pozície jednotlivých bánk bol udržateľný v strednodobom horizonte.

Za rovnakým účelom, t. j. zabezpečiť schopnosť bánk absorbovať straty a podporiť poskytovanie úverov do reálnej ekonomiky, ECB pripravila list pre banky, v ktorom ich žiada o extrémnu zdržanlivosť, pokiaľ ide o vyplácanie variabilnej zložky odmeňovania, napríklad znížením jej celkového objemu. Ak to nie je možné, banky by mali odložiť výplatu väčšej časti variabilnej zložky odmeňovania, prípadne zvážiť jej vyplácanie vo forme nástrojov, napr. vo vlastných akciách. ECB bude aj naďalej hodnotiť politiky odmeňovania bánk v rámci procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP), a to najmä ich možný vplyv na schopnosť bánk udržiavať stabilnú kapitálovú základňu. Prístup ECB k dividendám a odmeňovaniu je v súlade s podobným odporúčaním Európskeho výboru pre systémové riziká.

ECB naďalej nabáda banky, aby svoje kapitálové a likviditné vankúše využívali na poskytovanie úverov a absorbovanie strát. Doplnenie kapitálových vankúšov od nich nebude žiadať skôr, než sa dosiahne maximálna prípustná miera úbytku kapitálu, čo sa v súčasnosti očakáva v roku 2022. Pri stanovovaní presného harmonogramu sa bude prihliadať na výsledky celoúnijného záťažového testu v roku 2021 a podobne ako pri každom cykle dohľadu na aktuálnu situáciu jednotlivých bánk.

Rovnaké podmienky platia aj v prípade ukazovateľa krytia likvidity (LCR). ECB bude pri stanovovaní harmonogramu opätovného budovania likviditných vankúšov bánk posudzovať nielen faktory týkajúce sa jednotlivých bánk (napr. prístup na trhy s financovaním), ale aj trhové faktory (napr. dopyt po likvidite zo strany domácností, podnikov a ďalších účastníkov trhu).

ECB sa zaväzuje, že bankám umožní udržiavať nižšie úrovne kapitálu, než aké sa vyžadujú v rámci P2G a požiadavky na výšku kombinovanej rezervy, minimálne do konca roka 2022 a nižšie úrovne LCR minimálne do konca roka 2021 bez toho, aby došlo k automatickému prijatiu krokov v oblasti dohľadu.

„Vytvorenie silných kapitálových a likviditných vankúšov v období po poslednej finančnej kríze bankám umožnilo, aby aj počas tejto krízy pokračovali v poskytovaní úverov domácnostiam a podnikom, a tým prispeli k stabilizácii reálnej ekonomiky,“ uviedol Andrea Enria, predseda Rady pre dohľad. „V súčasnej situácii je preto veľmi dôležité nabádať banky, aby svoje kapitálové a likviditné vankúše využívali na plnenie tejto mimoriadne dôležitej úlohy: úverovania, pri súčasnom uplatňovaní zdravých štandardov na poskytovanie úverov. S cieľom podporiť banky pri ich plánovaní zároveň naznačujeme postupný návrat do normálu.“

Vzhľadom na prevádzkovú odolnosť, ktorú preukázal bankový sektor, ECB neplánuje predĺžiť šesťmesačnú platnosť operačných úľav poskytnutých bankám v marci 2020, s výnimkou úľav týkajúcich sa stratégií na znižovanie problémových úverov (NPL) bánk s vysokým stavom NPL. ECB obnoví dialóg s bankami v súvislosti s nápravnými opatreniami prijatými v reakcii na predchádzajúce zistenia identifikované v rámci SREP, previerok na mieste a preskúmaní interných modelov. Po uplynutí uvedeného šesťmesačného obdobia ECB tiež plánuje pokračovať v prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa cieleného hodnotenia interných modelov (TRIM), v zasielaní listov po vykonaní previerok na mieste a vo vydávaní rozhodnutí týkajúcich sa používania interných modelov.

Bankám s vysokým stavom NPL ECB poskytne ďalších šesť mesiacov na predloženie plánu na znižovanie NPL. Banky tak budú mať dostatok času na to, aby lepšie odhadli dopad pandémie ochorenia COVID-19 na kvalitu aktív a vypracovali presnejšie plány. Aj naďalej sa však od bánk očakáva, že budú aktívne riadiť svoje NPL.

ECB tiež pripravila list pre banky, v ktorom ich informuje o svojich očakávaniach, pokiaľ ide o účinné postupy riadenia bánk a dostatočné prevádzkové kapacity potrebné na zvládnutie očakávaného nárastu objemu problémových expozícií. Podrobné informácie o opatreniach dohľadu sa nachádzajú v najčastejších otázkach.

Kontaktná osoba pre médiá: Francois.Peyratout@ecb.europa.eu, tel.: +49 172 8632 119.

Poznámka:

  • Pojem „dividenda“ používaný v odporúčaní ECB predstavuje peňažné plnenia. Na dividendy vyplácané vo forme akcií sa toto odporúčanie nevzťahuje, pokiaľ nedochádza k znižovaniu objemu alebo kvality vlastných zdrojov.

v:* {behavior:url(#default#VML);}

o:* {behavior:url(#default#VML);}

w:* {behavior:url(#default#VML);}

.shape {behavior:url(#default#VML);}

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.