en en

ECB prijala balík dočasných opatrení na uvoľnenie podmienok pre kolaterál

 • ECB prijala bezprecedentný súbor opatrení v oblasti kolaterálu na spomalenie zhoršovania podmienok financovania v eurozóne.
 • Eurosystém bude dočasne tolerovať vyššie riziko s cieľom podporiť úverovanie ekonomiky.
 • ECB zmiernila podmienky používania úverových pohľadávok ako kolaterál.
 • ECB rozhodla o všeobecnom znížení zrážok z ocenenia kolaterálu.
 • V prípade gréckych štátnych dlhových nástrojov a ich používania ako kolaterál pri úverových operáciách Eurosystému bude platiť výnimka.
 • ECB zváži prijatie ďalších opatrení na dočasné zmiernenie vplyvu zníženia ratingu na dostupnosť kolaterálu protistrán.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes prijala balík dočasných opatrení na uvoľnenie podmienok pre kolaterál, ktorých cieľom je zvýšiť dostupnosť akceptovateľného kolaterálu používaného protistranami Eurosystému pri operáciách na dodanie likvidity, akými sú napríklad cielené dlhodobejšie refinančné operácie (TLTRO-III). Balík dopĺňa ďalšie opatrenia nedávno prijaté ECB v reakcii na núdzovú situáciu v súvislosti s koronavírusom vrátane dodatočných dlhodobejších refinančných operácií (longer-term refinancing operations – LTRO) a núdzového pandemického programu nákupu (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP). Opatrenia spoločne podporujú poskytovanie úverov bankami, a to najmä uvoľnením podmienok akceptovania úverových pohľadávok ako kolaterálu. Eurosystém bude zároveň tolerovať vyššie riziko s cieľom podporiť úverovanie cez svoje refinančné operácie, predovšetkým plošným znížením zrážok z ocenenia kolaterálu pre všetky aktíva.

Núdzový balík opatrení v oblasti kolaterálu pozostáva z troch prvkov.

Po prvé, Rada guvernérov prijala súbor opatrení v oblasti kolaterálu na podporu zvýšenia objemu financovania bánk oproti úverom podnikom a domácnostiam. To sa dosiahne rozšírením možností použiť úverové pohľadávky ako kolaterál, a to najmä prípadným rozšírením rámcov dodatočných úverových pohľadávok (Additional Credit Claims – ACC). Rámce ACC umožňujú národným centrálnym bankám rozšíriť rozsah akceptovateľných úverových pohľadávok pre protistrany v ich jurisdikciách, vrátane možnosti prijímať úvery nižšej kreditnej kvality, úvery poskytnuté iným typom dlžníkov, ktorí nie sú akceptovateľní podľa všeobecného rámca ECB, a úvery v cudzích menách.

Rada guvernérov preto rozhodla o dočasnom rozšírení rámcov ACC nasledovným spôsobom:

 • úprava požiadaviek týkajúcich sa záruk tak, aby boli do rámcov ACC zahrnuté aj úvery korporáciám, malým a stredným podnikom a samostatne zárobkovo činným osobám garantované vládami alebo verejným sektorom s cieľom poskytnúť likviditu aj oproti úverom využívajúcim nové schémy záruk prijaté v členských štátoch eurozóny v reakcii na pandémiu koronavírusu,
 • rozšírenie rozsahu akceptovateľných systémov hodnotenia úverov, ktoré sa využívajú v rámcoch ACC, napríklad zjednodušením podmienok akceptovania vlastných hodnotení úverov bankami v ich systémoch založených na interných ratingoch schválených orgánmi dohľadu,
 • zníženie požiadaviek na vykazovanie údajov o ACC na úrovni jednotlivých úverov s cieľom umožniť protistranám, aby mohli výhody spojené s rámcami ACC využívať ešte pred zavedením nevyhnutnej infraštruktúry na vykazovanie.

Po druhé, Rada guvernérov prijala aj tieto dočasné opatrenia:

 • zníženie výšky nejednotnej minimálnej hraničnej hodnoty pre domáce úverové pohľadávky z 25 000 € na 0 € s cieľom uľahčiť mobilizáciu pri kolateralizácii úverov malých podnikateľských subjektov,
 • zvýšenie maximálneho podielu nezabezpečených dlhových nástrojov vydaných jednou inou bankovou skupinou v rámci kolaterálovej skupiny úverovej inštitúcie z 2,5 % na 10 %, vďaka čomu môžu protistrany čerpať výhody, ktoré prináša vyšší podiel týchto aktív,
 • výnimka v prípade minimálnej požadovanej kreditnej kvality obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných Helénskou republikou, ktoré je možné akceptovať ako kolaterál pri úverových operáciách Eurosystému.

Po tretie, Rada guvernérov rozhodla, že bude pri úverových operáciách dočasne tolerovať vyššie riziko, a to plošným znížením zrážok z ocenenia kolaterálu o pevný koeficient 20 %. Táto úprava by mala prispieť k uvoľneniu podmienok pre kolaterál pri súčasnom zachovaní konzistentnej, aj keď dočasne zníženej, miery ochrany pri všetkých druhoch aktív použiteľných ako kolaterál.

Prijaté opatrenia sú dočasné a budú platiť počas trvania pandemickej krízy, resp. počas trvania programu PEPP. Pred koncom roka 2020 sa opatrenia prehodnotenia a tiež sa rozhodne o prípadnom predĺžení niektorých z nich s cieľom predísť nepriaznivému vplyvu na účasť protistrán Eurosystému v jeho operáciách na dodanie likvidity.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.