en en

ECB prijala nový kľúč na upisovanie základného imania

● Úpravy kľúča, ku ktorým dochádza každých päť rokov, vychádzajú z údajov Európskej komisie o počte obyvateľov a HDP.

● Podiel šestnástich národných centrálnych bánk sa má zvýšiť, podiel dvanástich znížiť.

● Systém rotácie hlasovacích práv zostáva bez zmeny.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala právne akty o pravidelnej päťročnej úprave jej kľúča na upisovanie základného imania a podielov splatených národnými centrálnymi bankami Európskej únie. Nový kľúč na upisovanie základného imania ECB nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Vážené podiely národných centrálnych bánk na základnom imaní ECB sa určujú na základe podielu príslušných členských štátov na celkovom počte obyvateľov a hrubom domácom produkte Európskej únie, pričom oba faktory sa zohľadňujú rovným dielom.*

Vážené podiely vychádzajú z údajov Európskej komisie. Národné centrálne banky si navzájom prevedú podiely na základnom imaní v rozsahu potrebnom na to, aby ich podiely zodpovedali upravenému kľúču.

Po najnovších úpravách bude mať šestnásť národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB v porovnaní s doterajším stavom vyšší podiel a dvanásť národných centrálnych bánk nižší podiel. Nové rozdelenie podielov národných centrálnych bánk je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Celková výška upísaného základného imania ECB zostáva nezmenená na úrovni 10 825 007 069,61 €. Príslušné rozhodnutia ECB sú k dispozícii na internetovej stránke ECB a čoskoro budú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. V súlade so Štatútom ESCB sa na rozhodovacom procese podieľala aj Generálna rada ECB.

Podľa systému rotácie hlasovacích práv guvernérov národných centrálnych bánk v Rade guvernérov ECB sú guvernéri národných centrálnych bánk krajín eurozóny rozdelení do dvoch skupín podľa veľkosti finančného sektora a hrubého domáceho produktu príslušných členských štátov (ako je uvedené vyššie). Každých päť rokov, keď dochádza k úpravám kľúča na upisovanie základného imania, je potrebné tieto údaje prepočítať. Na základe nového výpočtu rozdelenie guvernérov do príslušných skupín k 1. januáru 2019 zostáva nezmenené.

Rozdelenie základného imania ECB k 1. januáru 2019

Kľúč na upisovanie základného imania ECB (%) do 31. decembra 2018

Kľúč na upisovanie základného imania ECB (%) od 1. januára 2019

Upísaný podiel na základnom imaní (EUR) od 1. januára 2019

Splatené základné imanie (EUR) od 1. januára 2019

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,4778

2,5280

273 656 178,72

273 656 178,72

Deutsche Bundesbank

17,9973

18,3670

1 988 229 048,48

1 988 229 048,48

Eesti Pank

0,1928

0,1968

21 303 613,91

21 303 613,91

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1607

1,1754

127 237 133,10

127 237 133,10

Bank of Greece

2,0332

1,7292

187 186 022,25

187 186 022,25

Banco de España

8,8409

8,3391

902 708 164,54

902 708 164,54

Banque de France

14,1792

14,2061

1 537 811 329,32

1 537 811 329,32

Banca d’Italia

12,3108

11,8023

1 277 599 809,38

1 277 599 809,38

Central Bank of Cyprus

0,1513

0,1503

16 269 985,63

16 269 985,63

Latvijas Banka

0,2821

0,2731

29 563 094,31

29 563 094,31

Lietuvos bankas

0,4132

0,4059

43 938 703,70

43 938 703,70

Banque centrale du Luxembourg

0,2030

0,2270

24 572 766,05

24 572 766,05

Bank Ċentrali ta‘ Malta/Central Bank of Malta

0,0648

0,0732

7 923 905,17

7 923 905,17

De Nederlandsche Bank

4,0035

4,0677

440 328 812,57

440 328 812,57

Oesterreichische Nationalbank

1,9631

2,0325

220 018 268,69

220 018 268,69

Banco de Portugal

1,7434

1,6367

177 172 890,71

177 172 890,71

Banka Slovenije

0,3455

0,3361

36 382 848,76

36 382 848,76

Národná banka Slovenska

0,7725

0,8004

86 643 356,59

86 643 356,59

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,2564

1,2708

137 564 189,84

137 564 189,84

Spolu za národné centrálne banky krajín eurozóny

70,3915

69,6176

7 536 110 121,69

7 536 110 121,69

Българска народна банка (Bulharská národná banka)

0,8590

0,8511

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

1,6075

1,6172

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

1,4873

1,4986

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

0,6023

0,5673

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

1,3798

1,3348

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

5,1230

5,2068

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

2,6024

2,4470

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges Riksbank

2,2729

2,5222

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

13,6743

14,3374

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Spolu za národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny

29,6085

30,3824

3 288 896 947,92

123 333 635,55

Spolu

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

7 659 443 757,27

Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

Kontaktná osoba pre médiá: Peter.Ehrlich@ecb.europa.eu, tel.: +49 69 1344 8320.

Poznámky:

* Spôsob určovania vážených podielov v kľúči na upisovanie základného imania je stanovený v článku 29.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Príloha:

Porovnanie kľúča na upisovanie základného imania, kľúča Eurosystému a kľúča na prideľovanie bankoviek

v:* {behavior:url(#default#VML);}

o:* {behavior:url(#default#VML);}

w:* {behavior:url(#default#VML);}

.shape {behavior:url(#default#VML);}

–>

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.