en en

ECB prijala opatrenia na zmiernenie nepriaznivého vplyvu možného zníženia ratingu na dostupnosť kolaterálu

  • ECB bude do septembra 2021 za akceptovateľný kolaterál v úverových operáciách Eurosystému naďalej považovať aj obchodovateľné aktíva, ktoré nedosahujú súčasné minimálne požiadavky kreditnej kvality.
  • Pre aktíva, ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky kreditnej kvality stanovené Eurosystémom, budú platiť primerané zrážky z ocenenia.
  • Toto rozhodnutie posilňuje rozsiahlejší balík opatrení na uvoľnenie podmienok pre kolaterál, ktorý Rada guvernérov ECB prijala 7. apríla 2020 a ktorý bude platiť rovnako do septembra 2021.
  • ECB v prípade potreby môže rozhodnúť o ďalších opatreniach potrebných na zabezpečenie plynulého prenosu svojej menovej politiky vo všetkých jurisdikciách eurozóny.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes prijala dočasné opatrenia na zmiernenie vplyvu možného zníženia ratingov na dostupnosť kolaterálu v dôsledku zhoršenia hospodárskej situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu (COVID-19). Toto rozhodnutie dopĺňa rozsiahlejší balík opatrení na uvoľnenie podmienok pre kolaterál, ktorý bol oznámený 7. apríla 2020. Všetky tieto opatrenia majú za cieľ zabezpečiť pre banky dostatočné aktíva použiteľné ako kolaterál v operáciách Eurosystému na dodanie likvidity, aby banky mohli naďalej zabezpečovať financovanie ekonomík eurozóny.

Rada guvernérov rozhodla o zachovaní akceptovateľnosti obchodovateľných aktív a emitentov týchto aktív (ak 7. apríla 2020 spĺňali minimálne požiadavky kreditnej kvality) aj v prípade zhoršenia úverových ratingov ratingovými agentúrami akceptovanými Eurosystémom, pokiaľ toto ratingové hodnotenie zostane nad určitou úrovňou kreditnej kvality. Rada guvernérov chce týmto opatrením predísť potenciálnemu procyklickému vývoju. Opatrenie by malo zabezpečiť nepretržitú dostupnosť kolaterálu, aby banky mohli poskytovať finančné zdroje firmám a domácnostiam aj v súčasných ťažkých časoch.

Prijali sa tieto rozhodnutia:

  • Obchodovateľné aktíva aj emitenti týchto aktív, ktoré 7. apríla 2020 spĺňali minimálne požiadavky kreditnej kvality pre akceptovateľný kolaterál (BBB- pre všetky aktíva, okrem cenných papierov krytých aktívami (ABS)), zostanú akceptovateľné aj v prípade zníženia ratingového hodnotenia, kým ich rating bude na úrovni alebo nad úrovňou stupňa kreditnej kvality 5 (CQS5, ktorý je ekvivalentný s ratingom BB) v rámci harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému. Tým sa zaistí, že emitenti aj aktíva, ktoré dosahovali investičný stupeň v čase, keď Rada guvernérov prijala balík opatrení na uvoľnenie podmienok pre kolaterál, zostanú akceptovateľné aj keď ich ratingové hodnotenie poklesne dva stupne pod minimálne požiadavky kreditnej kvality v súčasnosti uplatňované v Eurosystéme.
  • Aby si aktíva zachovali akceptovateľnosť, musia naďalej spĺňať všetky ostatné existujúce kritéria akceptovateľnosti pre kolaterál.
  • Budúce emisie akceptovateľných emitentov budú rovnako akceptovateľné za predpokladu, že budú spĺňať všetky ostatné kritéria akceptovateľnosti pre kolaterál.
  • Akceptovateľnosť v súčasnosti prípustných programov krytých dlhopisov bude tiež zachovaná na základe rovnakých podmienok.
  • Akceptovateľnosť v súčasnosti prípustných ABS, pre ktoré platí ratingové hodnotenie vo všeobecnom rámci CQS2 (ekvivalent ratingu A-), zostane zachovaná, pokiaľ ich ratingové hodnotenie zostane na úrovni alebo nad úrovňou CQS4 (ekvivalent ratingu BB+).
  • V prípade aktív, ktoré nedosahujú minimálne požiadavky kreditnej kvality, sa bude uplatňovať zrážka z ocenenia na základe ich aktuálneho ratingového hodnotenia.

Na neobchodovateľné aktíva sa dočasné opatrenie zachovania akceptovateľnosti nevzťahujú. Všetky opatrenia nadobudnú účinnosť hneď po prijatí príslušných právnych predpisov. Budú platiť do septembra 2021, keď sa uskutoční prvé predčasné splatenie tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-III). Do rovnakého termínu budú platiť aj opatrenia na uvoľnenie podmienok pre kolaterál oznámené 7. apríla 2020.

V prípade potreby sa ECB môže rozhodnúť prijať dodatočné opatrenia na ďalšie zmiernenie negatívneho vplyvu zníženia ratingových hodnotení, a to najmä s cieľom zabezpečiť plynulý prenos svojej menovej politiky vo všetkých jurisdikciách eurozóny.

Kontaktná osoba pre médiá: william.lelieveldt@ecb.europa.eu, tel.: +49 69 1344 7316.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.