en en

ECB rozhodla o akceptovaní udržateľných dlhopisov ako kolaterálu

  • Dlhopisy s kupónmi viazanými na výkonnostné ciele udržateľného rozvoja budú akceptované ako kolaterál v operáciách s centrálnymi bankami.
  • Potenciálne akceptovateľné budú aj nákupy aktív v rámci programov APP a PEPP, ak budú spĺňať osobitné kritériá akceptovateľnosti uplatňované v rámci týchto programov.
  • Rozhodnutie sa začne uplatňovať od 1. januára 2021.

Európska centrálna banka (ECB) rozhodla, že dlhopisy s kupónmi viazanými na niektoré výkonnostné ciele udržateľného rozvoja sa budú akceptovať ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému a v priamych nákupoch Eurosystému na účely menovej politiky, ak budú spĺňať všetky ostatné kritériá akceptovateľnosti.

Kupóny musia byť viazané na výkonnostné ciele týkajúce sa jedného alebo viacerých environmentálnych cieľov stanovených v nariadení o taxonómii EÚ a/alebo v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja OSN, ktoré sa týkajú klimatických zmien alebo zhoršovania životného prostredia. Týmto rozhodnutím sa rozširuje škála obchodovateľných aktív akceptovaných v operáciách Eurosystému a vyjadruje sa podpora inováciám v oblasti udržateľného financovania.

Neobchodovateľné aktíva s porovnateľnou štruktúrou kupónu sa akceptujú už aj v súčasnosti. Na základe tohto rozhodnutia bude možné obchodovateľné aj neobchodovateľné aktíva, ktoré majú takúto štruktúru kupónu, zhodne považovať za kolaterál.

Rozhodnutie sa začne uplatňovať od 1. januára 2021.

Kontaktná osoba pre médiá: eva.taylor@ecb.europa.eu, tel.: +49 69 1344 7162.

Poznámky:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú.v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13)

Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.