en en

ECB stanovila výšku poplatkov za dohľad na rok 2018 na 474,8 mil. €

● Celková výška výdavkov na dohľad v roku 2018 sa odhaduje na 502,5 mil. €, z čoho 27,7 mil. € bude možné pokryť prostredníctvom prebytku z roku 2017.

● Nárast výdavkov zahŕňa náklady spojené s brexitom a so záťažovými testami uskutočňovanými každé dva roky.

● Naďalej významný podiel na výdavkoch má hodnotenie interných modelov, ktoré ECB v súčasnosti vykonáva.

Európska centrálna banka (ECB) na základe odhadov stanovila výšku poplatkov za jej prudenciálny dohľad nad bankovým systémom na rok 2018 na 474,8 mil. €. Spolu s prebytkom 27,7 mil. € z roku 2017 majú poplatky pokryť očakávané celkové výdavky na dohľad za rok 2018 vo výške 502,5 mil. €.

Približne 90 % poplatkov budú hradiť významné banky a zostávajúcich 10 % menej významné banky.

Oproti roku 2017, keď odhad po zohľadnení nepoužitého zostatku 41,1 mil. € z roku 2016 predstavoval 425 mil. €, je odhad na rok 2018 vyšší a odráža externé a interné faktory i odlišné priority dohľadu, ktoré ECB stanovila na rok 2018. Medzi tieto faktory patrí vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (brexit) a náklady spojené v roku 2018 s účasťou ECB na dohľadových záťažových testoch významných bánk, ktoré každé dva roky uskutočňuje Európsky orgán pre bankovníctvo. Rozpočet na rok 2018 na prebiehajúce viacročné cielené hodnotenie interných modelov (targeted review of internal models – TRIM) zostáva oproti minulému roku bez zmeny.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých komponentoch celkových ročných poplatkov za dohľad sú na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Poplatky jednotlivých bánk sa určujú na základe významnosti a rizikového profilu banky. Pri výpočte sa používajú faktory výpočtu ročného poplatku, ktoré všetky dohliadané banky nahlasujú k referenčnému dátumu 31. decembra predchádzajúceho roka. Poplatok za dohľad sa stanovuje na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na jednotnom mechanizme dohľadu. Je súčtom minimálnej zložky poplatku pre všetky banky, ktorá predstavuje 10 % hradených nákladov, a pohyblivej zložky poplatku na rozdelenie zostávajúcich 90 % nákladov. V prípade najmenších významných bánk, ktorých celkové aktíva neprekračujú 10 mld. €, sa minimálna zložka poplatku znižuje na polovicu.

Platobné výmery budú jednotlivým bankám rozposlané v októbri 2018.

Kontaktnou osobou pre médiá je Uta Harnischfegerová, tel.: +49 69 1344 6321

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.