en en

ECB stanovila výšku poplatkov za dohľad na rok 2019 na 576 mil. €

● Poplatky zahŕňajú očakávané náklady na dohľad vo výške 559 mil. € plus deficit za rok 2018 vo výške 15,3 mil. €.

● Výška poplatkov za rok 2019 vzrástla najmä z dôvodu väčšieho počtu dohliadaných bánk v dôsledku brexitu.

● Náklady na bežné úlohy v oblasti dohľadu zostávajú stabilné.

Európska centrálna banka (ECB) odhaduje, že v roku 2019 budú náklady na prudenciálny dohľad nad bankami predstavovať 559 mil. €. Z dôvodu pokrytia deficitu z roku 2018 vo výške 15,3 mil. € a úprav individuálnych poplatkov v rozsahu 1,7 mil. € v dôsledku zmien v bankových štruktúrach však celková suma poplatkov dosiahne 576 mil. €.

Banky pod priamym dohľadom ECB zaplatia 91 % poplatkov a zvyšných 9 % zaplatia banky, nad ktorými ECB vykonáva dohľad nepriamo.

Nárast odhadovaných nákladov (z 502,5 mil. € za rok 2018 na 559,0 mil. € za rok 2019) je predovšetkým odrazom zvýšenia stavu zamestnancov dohľadu v súvislosti so sťahovaním a expanziou bánk v dôsledku odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ (brexitu), a príslušných prípravných hodnotení. ECB okrem toho momentálne vykonáva komplexné hodnotenie šiestich bulharských bánk v rámci príprav na rokovania o úzkej spolupráci s Bulharskom. K zvýšeniu nákladov bude viesť aj reštrukturalizácia talianskeho sektora družstevných bánk.

Odhad celkových poplatkov za rok 2019 vo výške 576 mil. € je výrazne vyšší než odhad poplatkov za rok 2018 (ktorý predstavoval 474,8 mil. €). Dôvodom je fakturácia ex-ante na základe odhadovaných nákladov. Kým v predchádzajúcich rokoch bankový dohľad ECB výšku celkových poplatkov redukoval prebytkami z minulých rokov, rok 2018 sa skončil schodkom vo výške 15,3 mil. €, ktorý je zakomponovaný do odhadu poplatkov za rok 2019.

Podrobnejšie informácie o celkových ročných poplatkoch za dohľad sú na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Platobné výmery budú jednotlivým bankám rozposlané v októbri 2019. V súčasnosti prebieha verejná konzultácia o rámci poplatkov vrátane prechodu na fakturáciu ex-post namiesto ex-ante.

Kontaktná osoba pre médiá: susanne.pihslang@ecb.europa.eu, tel.: +49 69 1344 3586.

Poznámky:

● Poplatky jednotlivých bánk sa určujú na základe významnosti a rizikového profilu banky. Pri výpočte sa používajú faktory výpočtu ročného poplatku, ktoré všetky dohliadané banky nahlasujú k referenčnému dátumu 31. decembra predchádzajúceho roka. Poplatok za dohľad sa stanovuje na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na jednotnom mechanizme dohľadu. Je súčtom minimálnej zložky poplatku, ktorú platia všetky banky a ktorá predstavuje 10 % hradených nákladov, a pohyblivej zložky poplatku na rozdelenie zostávajúcich 90 % nákladov. V prípade najmenších významných bánk, ktorých celkové aktíva nepresahujú 10 mld. €, sa minimálna zložka poplatku znižuje na polovicu.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.