en en

ECB určila celkové poplatky za dohľad za rok 2016

● Poplatky bánk za dohľad za rok 2016 majú predstavovať 404 mil. €.

● 129 významných bánk zaplatí 88,4 %; 3 200 menej významných bánk 11,6 %.

● ECB poplatky určila na základe dôkladnej analýzy svojich skúseností za prvý rok výkonu jej úloh v oblasti dohľadu.

Podľa odhadov ECB budú celkové náklady spojené s jej úlohami v oblasti prudenciálneho dohľadu nad bankovým systémom za rok 2016 predstavovať 404 mil. €. V porovnaní so sumou vyúčtovanou za rok 2015 ide o nárast o 23,9 %.

Výdavky tvoria predovšetkým priame náklady generálnych riaditeľstiev bankového dohľadu ECB a sekretariátu Rady pre dohľad ECB na plnenie ich úloh. V nadväznosti na dôkladnú analýzu skúseností získaných počas prvého roka plnenia úloh dohľadu ECB rozhodla, že je potrebné navýšiť jej zdroje dohľadu. To spolu s opatreniami zameranými na špecifické oblasti, ktoré si z hľadiska dohľadu vyžadujú dodatočnú pozornosť, znamená vyššie náklady na plnenie priorít dohľadu stanovených začiatkom roka 2016.

V roku 2016 dôjde k zvýšeniu počtu zamestnancov bankového dohľadu ECB o 160 ekvivalentov plného pracovného úväzku. Očakáva sa, že v roku 2017 bude potrebné ďalšie zvýšenie, hoci v menšom rozsahu. Potreba väčšieho počtu zamestnancov zároveň znamená o niečo vyššie náklady na pracovné priestory. Zvýšenie nákladov tiež súvisí s účasťou ECB na výkone záťažového testu Európskeho orgánu pre bankovníctvo, ktorý sa uskutočňuje každé dva roky, a s cielenou revíziou interných modelov.

Od novembra 2014 ECB postupne buduje svoju organizačnú štruktúru na základe veľmi obozretných odhadov požiadaviek na zdroje, pričom zohľadňuje skutočnosť, že tieto požiadavky sa môžu v priebehu času meniť. Očakáva sa, že výška celkových ročných výdavkov ECB v súvislosti s dohľadom sa ustáli až v strednodobom horizonte.

Na úrovni bánk sa jednotlivé poplatky budú určovať podľa dôležitosti a rizikového profilu banky. Pri výpočte sa používajú faktory na výpočet poplatku nahlásené všetkými dohliadanými bankami k referenčnému dátumu 31. decembra predchádzajúceho roka. Poplatok za dohľad sa stanovuje na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na jednotnom mechanizme dohľadu. Ide o súčet minimálnej zložky poplatku pre všetky banky, ktorá predstavuje 10 % celkovej vyberanej sumy, a pohyblivej zložky poplatku na rozdelenie zostávajúcich 90 % vyberanej sumy. V prípade najmenších významných bánk, ktorých celkové aktíva predstavujú menej ako 10 mld. €, sa minimálna zložka poplatku znižuje na polovicu.

Platobné výmery budú jednotlivým bankám rozposlané v októbri 2016.

Kontaktnou osobou pre médiá je Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.