en en

ECB v novembri 2015 skončí komplexné hodnotenie deviatich bánk

● Agregátne výsledky komplexného hodnotenia za rok 2015 i výsledky na úrovni jednotlivých inštitúcií budú zverejnené v novembri.

● Komplexné hodnotenie za rok 2014 bolo účinným nástrojom na odstránenie nedostatkov kapitálu zistených počas minuloročného hodnotenia.

Na základe predchádzajúceho tohtoročného rozhodnutia ECB vykonáva bankový dohľad ECB v roku 2015 komplexné hodnotenie deviatich bánk. Osem z nich nebolo podrobených hodnoteniu v roku 2014.

Toto hodnotenie, pozostávajúce z hodnotenia kvality aktív (asset quality review – AQR) a záťažového testu, ECB vykonáva na základe metodiky použitej v minuloročnom hodnotení. Jedna z bánk sa podrobuje len záťažovému testu, odloženému z minulého roka. Výsledky hodnotenia jednotlivých bánk budú zverejnené formou výkazov v podobnom formáte ako v minuloročnom hodnotení.

Päť z hodnotených bánk v roku 2014 získalo postavenie významných bánk v zmysle nariadenia o SSM, ktoré stanovuje kritériá zaradenia banky pod priamy dohľad ECB. Medzi tieto kritériá patrí celkový objem aktív banky presahujúci 30 mld. €, resp. 20 % HDP príslušného členského štátu, alebo zaradenie medzi tri systémovo najvýznamnejšie banky v zúčastnenom členskom štáte.

Ostatné štyri banky sú predmetom hodnotenia vzhľadom na možnosť, že štatút významnosti nadobudnú do januára 2016. Podrobné informácie o hodnotených bankách sa nachádzajú tu.

Komplexné hodnotenie z roka 2014, ktoré v rámci príprav na zavedenie priameho bankového dohľadu ECB preverilo stav 130 inštitúcií, zistilo nedostatok kapitálu v 25 bankách v celkovom rozsahu 25 mld. €, pričom po zohľadnení nápravných opatrení prijatých v roku 2014 bol zistený pretrvávajúci kapitálový schodok v 13 z nich.

Komplexné hodnotenie je účinným prostriedkom na iniciovanie opatrení potrebných na zvýšenie hladiny vlastného kapitálu Tier 1 spomenutých 13 bánk i na odstránenie kvalitatívnych nedostatkov zistených v rámci AQR v širšej vzorke zúčastnených bánk. Medzi prijaté opatrenia bánk patrilo znižovanie objemu investícií, navyšovanie kapitálu a reštrukturalizačné kroky, ako aj zdokonaľovanie postupov riadenia rizík a obozretného účtovníctva.

ECB s týmito i so všetkými ostatnými bankami podliehajúcimi priamemu dohľadu naďalej spolupracuje, aby zabezpečila ich primeranú kapitalizáciu a predvídanie rizík v rámci každodenného dohľadu.

Kontaktnou osobou pre médiá je Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.