en en

ECB víta dialóg s mimovládnymi organizáciami na tému transparentnosti

● Mimovládna organizácia vyjadrila ECB uznanie za kroky prijaté na zvýšenie transparentnosti.

● ECB potvrdzuje, že aj naďalej vedie vyvážený dialóg so všetkými zainteresovanými stranami.

● ECB je odhodlaná posilňovať rámec náležitého riadenia a mechanizmy integrity.

Európska centrálna banka (ECB) dnes pri príležitosti zverejnenia správy mimovládnej organizácie o ECB zdôraznila svoje odhodlanie viesť otvorený dialóg so širokým okruhom zainteresovaných strán. Hoci ECB zdôraznila, že sa priamo zodpovedá Európskemu parlamentu, podporila projekt Transparency International EU (TI-EU), v rámci ktorého umožnila sériu stretnutí výskumných pracovníkov tejto mimovládnej organizácie s vedúcimi pracovníkmi ECB.

„Riadne konanie a riadenie majú zásadný význam v udržiavaní dôvery verejnosti. Európske inštitúcie sú povinné upevňovať svoju legitímnosť tým, že budú posilňovať svoju demokratickú zodpovednosť a preukazovať, že plnia úlohy, ktoré im boli zverené,“ uviedol prezident ECB Mario Draghi. „Dovoľte mi tiež dodať, že ECB je a vždy bola otvorená vyváženému dialógu so zainteresovanými stranami vrátane širokej verejnosti.“

TI-EU vo svojej správe uznáva nedávne opatrenia, ktoré ECB prijala na zdokonalenie svojich mechanizmov transparentnosti, zodpovednosti a integrity, okrem iného aj vzhľadom na úlohy, ktorými je od konca roka 2014 poverená ako orgán dohľadu. Zároveň vyjadruje ECB uznanie za:

● zavedenie podstatne zdokonaleného etického rámca,

● zriadenie Etického výboru na vysokej úrovni a osobitného odboru pre záležitosti etického konania a náležitého riadenia,

● zverejňovanie správ z rokovaní o menovej politike,

● zverejňovanie kalendárov členov Výkonnej rady a predsedu Rady pre dohľad,

● zverejnenie opätovného potvrdenia základných zásad externej komunikácie Výkonnej rady,

● zjednodušenie prístupu verejnosti k súvahe ECB a informáciám o jej menovopolitických operáciách.

Správa zároveň ECB vyzýva, aby vo svojom úsilí v oblasti komunikácie s verejnosťou pokračovala.

Niektoré z odporúčaní správy TI-EU presahujú mandát ECB, resp. nie sú súčasťou zmluvy. V niektorých ďalších spomenutých oblastiach, napríklad pokiaľ ide o zverejňovanie rozhodnutí, stanovísk a odporúčaní, ako aj poskytovanie informácií o rokovaniach so zástupcami rôznych odvetví, už ECB prijala príslušné kroky.

Kontaktnou osobou pre médiá je Eszter Miltényi-Torstensson, tel.: +49 69 1344 8814.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.