en en

ECB vydáva na verejnú konzultáciu návrh všeobecných zásad udeľovania licencií bankám a finančno-technologickým bankám

● ECB otvára konzultáciu o všeobecných zásadách hodnotenia žiadostí o udelenie licencie úverovým inštitúciám a o všeobecných zásadách hodnotenia žiadostí o udelenie licencie finančno-technologickým úverovým inštitúciám.

● Tieto všeobecné zásady vysvetľujú proces podávania žiadostí, podmienky udeľovania licencií úverovým inštitúciám a špecifické podmienky pre subjekty s finančno-technologickým obchodným modelom.

● Konzultácia prebieha do 2. novembra 2017.

Európska centrálna banka (ECB) dnes otvára verejnú konzultáciu o dvoch navrhovaných súboroch všeobecných zásad, ktoré záujemcom o založenie banky objasňujú spôsob získania bankovej licencie. Prvý dokument – návrh všeobecných zásad hodnotenia žiadostí o udelenie licencie – stanovuje všeobecný postup hodnotenia a príslušné požiadavky. Druhý dokument – návrh všeobecných zásad hodnotenia žiadostí o udelenie licencie finančno-technologickým úverovým inštitúciám – sa zameriava na subjekty s finančno-technologickým obchodným modelom, ktoré uvažujú o získaní bankovej licencie. Cieľom všeobecných zásad je v oboch prípadoch zvýšiť transparentnosť procesu podávania a spracovania žiadostí a pomôcť žiadateľom v ich príprave. Zvýšia tiež mieru harmonizácie hodnotenia žiadostí, pričom zároveň zachovajú všetky prudenciálne štandardy platné pri udeľovaní licencií novým úverovým inštitúciám. Všeobecné zásady vychádzajú z pravidiel týkajúcich sa interakcie so žiadateľmi o udelenie licencie, na ktorých sa ECB dohodla s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Udeľovanie licencií úverovým inštitúciám je hlavnou činnosťou všetkých orgánov dohľadu. Banky sú úverové inštitúcie poverené prijímaním vkladov od verejnosti a poskytovaním úverov súkromným osobám a spoločnostiam. Tieto činnosti sú z dôvodu ochrany sporiteľov a hospodárstva ako celku zo zákona vyhradené pre finančné spoločnosti s bankovou licenciou, ktoré podliehajú bankovému dohľadu. Žiadosti o udelenie licencie sa podávajú príslušným vnútroštátnym orgánom, ich hodnotenie však prebieha v spolupráci s ECB, ktorá má právomoc prijímať konečné rozhodnutia o udelení, rozšírení alebo odňatí bankových licencií v eurozóne.

V priebehu hodnotenia žiadosti orgány dohľadu zisťujú, či subjekt spĺňa licenčné požiadavky stanovené právom EÚ a vnútroštátnym právom. Subjekt musí okrem iného spĺňať kapitálové požiadavky orgánov dohľadu, musí mať zavedený adekvátny systém podnikového riadenia a systém riadenia rizík a musí zabezpečiť, že jeho vedenie úspešne absolvuje hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.

Do finančného sektora eurozóny vstupuje čoraz viac subjektov, ktorých obchodné modely sú stavané na inovatívnych technológiách, všeobecne označovaných ako finančné technológie. Návrh všeobecných zásad hodnotenia žiadostí o udelenie licencie finančno-technologickým úverovým inštitúciám je odpoveďou na tento jav.

Konzultácia o všeobecných zásadách prebieha od 21. septembra do 2. novembra 2017. Obidva navrhované súbory všeobecných zásad sú spolu so zoznamom najčastejších otázok k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB. ECB k nim usporiada i verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 26. októbra 2017 v jej priestoroch vo Frankfurte nad Mohanom. Webcast z verejného vypočutia bude k dispozícii na stránke bankového dohľadu ECB. Informácie o registrácii účasti na vypočutí a o spôsobe podávania pripomienok ku konzultačným dokumentom sa nachádzajú na tej istej stránke. Po skončení verejnej konzultácie ECB prijaté pripomienky zverejní spolu so súhrnným komentárom. Druhá konzultácia – o dodatku k návrhu všeobecných zásad hodnotenia žiadostí o udelenie licencie – sa uskutoční neskôr.

Kontaktná osoba pre médiá: Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.