en en

ECB zavádza núdzový pandemický program nákupu v hodnote 750 mld. €

Rada guvernérov prijala nasledovné rozhodnutia:

(1) Spustiť nový dočasný program nákupu aktív v podobe cenných papierov súkromného a verejného sektora ako reakciu na riešenie vážnych rizík ohrozujúcich transmisný mechanizmus menovej politiky a výhľad eurozóny v súvislosti s prepuknutím a stupňovaním šírenia koronavírusu COVID-19.

Celkový objem nového núdzového pandemického programu nákupu (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) predstavuje 750 mld. €. Nákupy aktív budú prebiehať do konca roka 2020 a budú zahŕňať všetky kategórie aktív spĺňajúce kritériá existujúceho programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP).

Pokiaľ ide o nákupy cenných papierov verejného sektora, podiely nákupov v jednotlivých jurisdikciách sa budú aj naďalej riadiť kľúčom na upisovanie základného imania národných centrálnych bánk. Nákupy v rámci PEPP budú zároveň prebiehať flexibilne, čo umožní upravovať distribúciu nákupných tokov v čase, jednotlivých triedach aktív a jurisdikciách.

Na cenné papiere vydané gréckou vládou sa bude pri nákupoch v rámci PEPP vzťahovať výnimka z požiadaviek oprávnenosti.

Rada guvernérov ukončí čisté nákupy aktív v rámci PEPP po tom, ako usúdi, že krízová fáza v dôsledku koronavírusu COVID-19 už pominula, v každom prípade však nie pred koncom tohto roka.

(2) Rozšíriť rozsah oprávnených aktív v rámci programu nákupu cenných papierov podnikového sektora (corporate sector purchase programme – CSPP) o cenné papiere nefinančných podnikov, čím sa oprávnenými na nákup v rámci CSPP stanú všetky cenné papiere podnikového sektora dostatočnej kreditnej kvality.

(3) Uvoľniť štandardy pre kolaterál úpravou hlavných rizikových parametrov rámca pre kolaterál. Konkrétne rozšírime rozsah dodatočných úverových pohľadávok (Additional Credit Claims – ACC) tak, aby zahŕňali pohľadávky týkajúce sa financovania podnikového sektora. Protistrany tak budú môcť naďalej v plnej miere využívať refinančné operácie Eurosystému.

Rada guvernérov ECB je pripravená plniť svoju úlohu zameranú na podporu všetkých občanov eurozóny v tomto extrémne náročnom čase. ECB preto zabezpečí, aby všetky sektory hospodárstva mohli využiť priaznivé podmienky financovania, ktoré im pomôžu absorbovať tento šok. Platí to rovnako pre rodiny, firmy, banky aj vlády.

Rada guvernérov urobí všetko potrebné v medziach svojho mandátu. Je pripravená zvýšiť objem svojich programov nákupu aktív a upraviť ich štruktúru, a to v maximálne možnej miere a na tak dlho, ako bude potrebné. Rada preskúma všetky možnosti a všetky riziká, aby podporila ekonomiku v čase tohto šoku.

Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré individuálne zavedené limity by mohli obmedzovať opatrenia, ktoré musí ECB prijať pre naplnenie svojho mandátu, Rada guvernérov zváži ich revíziu v takom rozsahu, aby boli jej kroky primerané rizikám, ktorým práve čelíme. ECB nebude tolerovať žiadne riziká ohrozujúce plynulý prenos jej menovej politiky vo všetkých jurisdikciách eurozóny.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.