en en

ECB zverejnila konsolidované všeobecné zásady hodnotenia žiadostí o udelenie licencie

● Všeobecné zásady boli rozšírené o druhú časť, ktorá sa zameriava na kapitálové požiadavky a plán činnosti vrátane podnikateľských plánov. Všeobecné zásady boli podrobené verejnej konzultácii.

● Zásady majú zvýšiť mieru transparentnosti a informovanosti o postupe a kritériách, ktoré ECB uplatňuje pri hodnotení žiadostí o udelenie licencie.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila konsolidovanú verziu všeobecných zásad hodnotenia žiadostí o udelenie licencie. Dokument, ktorý nie je právne záväzný, zlučuje obsah prvej časti zverejnenej v marci 2018 s druhou časťou, ktorá bola predmetom verejnej konzultácie prebiehajúcej do 25. októbra 2018. Konsolidované všeobecné zásady majú slúžiť ako praktická pomôcka pre subjekty zapojené do povoľovacieho procesu s cieľom zabezpečiť plynulý a účinný priebeh konania a hodnotenia.

Pri udeľovaní bankových licencií ECB plní funkciu vstupnej kontroly s cieľom zabezpečiť, aby prístup na trh mohli získať len stabilné banky. Konsolidované všeobecné zásady podporujú rovnaké podmienky v rámci celej eurozóny a znižujú riziko obchádzania bankovej regulácie a dohľadu zo strany jednotlivých subjektov. Zároveň zvyšujú mieru informovanosti a transparentnosti hodnotiacich kritérií a procesov uplatňovaných pri zriaďovaní úverových inštitúcií v eurozóne. Spomedzi kritérií sa hodnotí úroveň kapitálu žiadateľov, ich plán činnosti, organizačná štruktúra a vhodnosť ich riadiacich pracovníkov a relevantných akcionárov. Nepresadzuje sa pritom žiadny konkrétny obchodný model bánk.

Všeobecné zásady sa vzťahujú na všetky žiadosti o udelenie licencie úverovej inštitúcie v zmysle nariadenia o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Regulation – CRR), okrem iného aj na povolenia na začatie činnosti úverovej inštitúcie, žiadosti finančno-technologických spoločností, povolenia v prípade fúzií alebo akvizícií, žiadosti preklenovacích bánk a rozšírenie licencií. Všeobecné zásady sa budú pravidelne aktualizovať na základe najnovšieho vývoja a poznatkov z praxe.

Upravené všeobecné zásady sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB. Keďže ECB počas verejnej konzultácie k druhej časti všeobecných zásad nedostala žiadne pripomienky, nezverejňuje ani žiadne odpovede.

Kontaktná osoba pre médiá: esther.tejedor@ecb.europa.eu, tel.: +49 69 1344 95596.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.