en en

ECB zverejnila nariadenie o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu

● Nariadenie rozširuje povinnosť vykazovania finančných informácií na účely dohľadu na všetky dohliadané subjekty.

● Zverejneniu nariadenia predchádzala verejná konzultácia.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila nariadenie ECB o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu.

Nariadenie stanovuje pravidlá a postupy, na základe ktorých majú dohliadané subjekty príslušným vnútroštátnym orgánom a ECB vykazovať finančné informácie na účely dohľadu. Na inštitúcie, ktoré uplatňujú Medzinárodné normy pre finančné výkazníctvo (International Financial Reporting Standards – IFRS) na konsolidovanej úrovni, sa už povinnosť vykazovať finančné údaje na účely dohľadu vzťahuje. Na základe nariadenia sa vykazovacia povinnosť odteraz vzťahuje aj na:

● významné dohliadané skupiny, ktoré uplatňujú národné účtovné pravidlá,

● významné dohliadané subjekty, ktoré vykazujú údaje na individuálnom základe v súlade s IFRS i národnými účtovnými pravidlami (vrátane pobočiek úverových inštitúcií nepatriacich pod dohľad v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, ale zriadených v zúčastnenom členskom štáte, a dcérskych spoločností významných dohliadaných skupín v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách),

● menej významné skupiny, ktoré uplatňujú národné všeobecné účtovné zásady, a menej významné dohliadané subjekty.

Vykazovanie sa vzťahuje na súvahové položky, ako sú finančné aktíva a finančné pasíva, výnosy a náklady a ďalšie finančné údaje relevantné na účely dohľadu.

Nariadenie schválila Rada guvernérov ECB v nadväznosti na verejnú konzultáciu, ktorej súčasťou bolo aj verejné vypočutie. Nariadene zohľadňuje pripomienky zainteresovaných strán predložené v rámci verejnej konzultácie. Nariadenie ECB bolo spolu s pripomienkami a súhrnom odpovedí zverejnené na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Kontaktnou osobou pre médiá je Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.


Európska centrálna banka
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu, Odbor pre medzinárodné vzťahy s médiami

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Tel.: +49 69 1344 7455, E-mail: media@ecb.europa.eu
Internet: www.ecb.europa.eu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.